лингвистика

над нагодитися, -джуся, -дйшся, -дйться, -димбся, -дитёся, -дяться наголо і наголо, приел. наголовач, -а, ор -ем наголовник, а наголовок, -вка — рос наголовок наголову, приел (наголову роз-бйти) — рос наголову наголоейти, -ошу, -оенш нагородити, -оджу, -бдиш нагороднйй, -а, -ё награвати, -раю, -раєш, -рає, -раємо, -раєте, -рають награний, -а, -е нагрівнйк, -а нагульний, -а, -е наданий …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, над-нед

мастак, -а, кл. -аче, мн. -й, -ів мастилопровід, -воду мастйти, мащу, мастиш масть, -і, ор. -тю, мн. -і, -ей мастячи, дієприсл. математйчка, -и, д. і м. -ці, р. мн. -чок матер’яний, -а, -е мати, -тері, ор. -тір’ю, мн. -тері, -терів // Проводжають дітбй матері; але дві матері, ім.— рос. мн. матери, -ей матінка, -и, д. …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, мас-наг

кусонути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть кустар, -я, ор -ём, кл -арю, мн• -і, -ів, д -ям кут, -а кутйкула, -и кутковйй, -а, -ё кутовйй, -а, ё кухар, -я, ор -ем, мн -і, -ів, д -ям // Кухарі готували всілякі наїдки, але два кухарі кухарство, -а кухарський, -а, -е кухлевий, -а, -е кухонний, -а, …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, кус-мас

коноплі, -пёль, д. -оплям, ор -оплями — рос. конопля конопляний і конопляний, -а, -е — рос. конопляный конопляр, -а, ор -ём, кл. -яре, мн -і, -ів, д -ам коноплярство, -а коносамент, -а консерваторець, -рця, ор. -рцем (студент консерваторії) консерваторка, -и, д і м. -ці, р мн -рок (від консерватор) консерваторка, -и, д їм -ці. р …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, кон-кус

клішня — рос клешня клйкнутн, -ну, -непі і кликнути, -ну, -нёш, -нё, -немо, -нетё, -нуть клин, -а (клинець) і -у (ділянка землі), мн -й, -їв // клинй полів, свйта з вставпйми клипами, але два клйни клинёць, -нця, ор. -наем, мн. -НЦІ, -НЦ1В і клинець, -нця, ор -НЦЄМ, мн. -НЦ1, -НЦ1В клинковий, -a, -е клиновйй, -а, …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, клі-кон

ішурія, -і, ор. -єю •• І Гдкйй, -а, -є — рос. едкий їдок, їдока їжак, -а, кл. їжаче, мн. -й, -ів іздовйй, -а, -є їздячи, дієприсл їсти, їм, ісй, ість, їмо, їсте, їдять істівнйй, -а, -є ЇСТІВНІСТЬ, -НОСТ1, ор -ністю о и йдучй і ідучй, дієприсл — рос. йдучи ймення, р мн. ймень і імення …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, ішу-кле

зашморгнути, -ну, -непі, -не, -немо, -нетё, -нуть зашморгнутий, -а, -е зашпилйти, -илю, -йлиш — рос. зашпилить зйшпори, -ів защемйти, -млю, -миш/’ -мйть, -мимо, -мите, -млять защепнути, -епну, -ёпнеш (узяти на защіпку) защепнутий, -а, -е защипнути, -ну, -нёш, -не, -немо, -нетё, -нуть (щипцями) защіпка, -и, д. і м. -ці, р. мн, -пок заюшити, -шу, -шиш; нак. …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, заш-іст

занйзько, присл. заново, присл. заносити, -бшу, -бсиш; нак. -ось (недок. до занестй: заносити до хати мбблі) — рос. заносйть заносйти, -ошу, -бсиш, нак. -оси (док. до заношувати: заносйти одяг) заноснйй, -а, -є заняття, р. мн. -йть (навчання, справа, праця тощо’ практйчні заняпя, заняття в школі; знай-тй собі заняття) заняття (дія — займання’ заняття міста, заняття …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, зан-заш

завізний, -а, -е (дуже завантажений, до якого велика черга: Сьогодні млин завізний) завізнйй, -а, -є (привізний* завізні товари) — рос завозный завізнйк, -а завій, -вою, ор. -вбєм завмерти, -мру, -мреш, -мре, -мремо, -мрете, -мруть заводи, -їв (плач) заводити, -джу, -диш, нак. -бдь — рос заводить заводій,’ -я, ор -єм, кл -ію, мн. -і, -їв заводнений, …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, зав-зан

домовйна, -и домовини, -вин (передвесільний обряд) домогтйся, -ожуся, -ожешся; мин -мігся, -моглася домонтар, -я, ор. -ём, кл. -йрю, мн -і, -ів, д. -ям домра, -и Дон, -у, и (на) -у до невпізнанності до невпізнанна донедавна, присл. донесений, -а, -е — рос. донесённый донесення, р. мн. -ень — рос. донесение донесхочу, присл. донехочу, присл. донйзу, присл.— …

Continue reading Складні випадки наголошення, словник-довідник, дом-зав