Экономика

Дипломный проект — это аттестационный материал, который готовят студенты для подтверждения своей квалификации по выбранному предмету обучения. Это документ, содержащий материалы и исследования тематики, выбранной студентом для подтверждения полученных знаний в ходе нескольких лет обучения специальности. Главные цели дипломной работы можно обозначить следующим образом: Систематизация практических и теоретических навыков и знаний учащихся. Подготовка студентов к …

Continue reading Что такое дипломный проект

§ 32. Основні проблеми глобалізації. Україна у світовому глобалізованому середовищі * • Глобальні проблеми проблеми, пов’язані з природно-антропогенними явищами, що виникли в процесі роз • • • витку сучасної цивілізації і мають загальнопланетарнии характер як за своїми масштабами та значенням, так і за способами розв’язання. Велику небезпеку для людства становить стан довкілля, що катастрофічно погіршується, …

Continue reading Основні проблеми глобалізації. Україна у світовому глобалізованому середовищі

ТЕМА X. ПЕРЕВАГИ ТА ЗАГРОЗИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ § 31. Зміст глобалізації та її основні причини На початку XXI ст. глобалізація стала, мабуть, найголовнішою тенденцією в розвитку світової економіки. При цьому роль глобалізації в житті людства не обмежена тільки змі ною структури економіки її прояви ми випробовуємо на собі і в соціальній, і в культурній сфері, їй …

Continue reading ПЕРЕВАГИ ТА ЗАГРОЗИ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

§ ЗО. Форми міжнародного руху капіталу. Платіжний баланс країни Міжнародний рух капіталу саме ця форма міжнародних відносин перетворилася на вирішальну ознаку сучасного етапу розвитку світового господарства. Міжнародний рух капіталу — це переміщення капіталу в різних його формах (товарній, грошовій) з однієї країни в іншу із метою отримання доходу його власником у формі дивідендів або відсотків. …

Continue reading Форми міжнародного руху капіталу. Платіжний баланс країни

§ 29. Міжнародна валютна система. Формування валютного курсу Міжнародні валютні відносини це сукупність економічних відносин між країнами, юридичними і фізичними особами, міжнародними економічними, фінансово-кредитними організаціями з приводу функціонування і розвитку валюти. Основними формами валютної системи є національна і світова. Виділяють також регіональну валютну систему. Світова валютна система склалася ще в XIX ст. у вигляді золотого …

Continue reading Міжнародна валютна система. Формування валютного курсу

ТЕМА IX. МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ, ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ, РУХ КАПІТАЛУ МІЖ КРАЇНАМИ CATSBUSINESS.INFO § 28. Необхідність міжнародної торгівлі та її сучасні форми Світове господарство це сукупність націонали них економік країн світу, пов’язаних між собою мобільними факторами виробництва. Основна причина виникнення та розвитку світового господарства це різний рівень наявності в країнах факторів виробництва (економічних ресурсів). З одного боку, …

Continue reading МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ, ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ, РУХ КАПІТАЛУ МІЖ КРАЇНАМИ

§ 27. Грошово-кредитна політика Величезний вплив на ефективність національної економіки здійснює грошово-кредитна політика. Грошово-кредитна, або монетарна, політика — взаємопов’язаних, скоординованих на досягнення заздалегідь визначених суспільних пілей, заходів щодо регулювання гро-ового обігу, які здійснює держава через центральний банк. Об’єктами монетарної політики є пропозиція (маса) грошей, ставка відсотка, валютний курс, швидкість обігу грошей тощо. Залежно від економічної …

Continue reading (Untitled)

§ 26. Інструменти фінансового регулювання Податково-бюджетна (фіскальна) політика — це заходи, які вживає уряд країни для стабілізації економіки. Вони пов’язані з використанням державних податків і держав них витрат із метою впливу на соціально-економічний розвиток країни за допомогою зміни величини доходів і (або) витрат державного бюджету. Цілі фіскальної політики, як і будь-якої стабілізаційної по- м 148 …

Continue reading Інструменти фінансового регулювання

§ 25. Необхідність і цілі державного регулювання економіки Ринкова економіка одна з найбільш ефектив них економічних систем. У її умовах розвиток економіки спрямований на досягнення кращого результату, тобто ринок спрямовує ресурси на виробництво найбільш необхідних суспільству товарів, примушує підприємства застосовувати найефективніші комбінації використання обмежених ресурсів, сприяє розробці та • О впровадженню нових технологій. Ринковий механізм …

Continue reading Необхідність і цілі державного регулювання

§ 24. Інфляція, її сутність, види та наслідки Ще одним проявом макроекономічної нестабільності є інфляція. Інфляція — це знецінення грошей, зниження їх купівельної спроможності. Відбувається вона в результаті дисба- u • • лансу сукупного попиту и сукупної пропозиції, грошової та товар ної маси. Інакше кажучи це ситуація, коли грошей в обігу ви пущено набагато більше, …

Continue reading Інфляція, її сутність, види та наслідки