Экономика

§ 23. Безробіття й зайнятість трудових ресурсів Невід’ємною рисою ринкової економіки й одним із проявів макроекономічної нестабільності є безробіття. Воно є центральною економічною та соціальною проблемою сучасного суспільства, оскільки може негативно позначатися як на житті конкретної людини та її сім’ї, так і на функціонуванні всієї на- • • ціональної економіки. Безробіття — тимчасова незайнятість економічно …

Continue reading Безробіття й зайнятість трудових ресурсів

ТЕМА VII. ЕКОНОМІЧНІ КОЛИВАННЯ, БЕЗРОБІТТЯ ТА ІНФЛЯЦІЯ § 22. Циклічні коливання та види циклів Валовий внутрішній продукт — це кінцеві товари та послуги, які задовольняють потреби членів суспільства. Чим більший його обсяг, тим повніше задовольняються потреби. Тому кожна країна намагається створювати більший ВВП і стабільно високими темпами. На жаль, жодній країні це не вдається, оскільки …

Continue reading ТЕМА VII. ЕКОНОМІЧНІ КОЛИВАННЯ, БЕЗРОБІТТЯ ТА ІНФЛЯЦІЯ

§ 21. Валовий внутрішній продукт та його підрахунок Валовий внутрішній продукт (ВВП) це сукупна ринкова вартість кінцевих товарів і послуг, створених на території країни за певний період (зазвичай за рік). Це означає, насамперед, що ВВП показує результативність функціонування всієї економіки, багатьох галузей і величезної кількості підприємств, які становлять народне господарство, тобто 115 • • є …

Continue reading Валовий внутрішній продукт та його підрахунок

§ 20. Сукупні доходи та сукупні витрати Пригадайте схему кругообігу продуктів і доходів. Кожний з економічних суб’єктів виконує певні функції та отримує певні види доходів, які витрачає для досягнення власних цілей. На рівні національної економіки йдеться не про індивідуальних, а про агрегованих (сукупних) суб’єктів. Сектор домашніх господарств представлений безліччю окремих осіб або родин, що як …

Continue reading Сукупні доходи та сукупні витрати

ТЕМА VI. ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА § 19. Виробничий потенціал національної економіки Національна економіка це економічно и органі заційно єдина система взаємопов’язаних галузей і сфер діяльності людей, яким властива відповідна пропорційність, взаємообумовле- не розміщення на території, обмеженій державними кордонами. Можливість національної економіки виробляти матеріальні блага, надавати послуги, задовольняти економічні потреби суспільства дають усі наявні в …

Continue reading ЗАГАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА

§ 18. Управління підприємством. Взаємозв’язки підприємств із фінансово-кредитними установами Діяльність підприємства в ринковій економіці потребує ефективних управлінських рішень, які б забезпечували на підприємстві організаційний порядок та ефективну працю робітників зі створення продукції. Управління, або менеджмент це діяльність із координації роботи працівників та структурних підрозділів підприємства. На підприємстві існують різні рівні управлінської діяльності: стратегічний та операційний. …

Continue reading Управління підприємством. Взаємозв’язки підприємств із фінансово-кредитними установами

§ 17. Способи досягнення мети підприємницької діяльності — максимізації прибутку Діяльність підприємства визначається особливостями виробничих ресурсів та їх використанням у певній комбінації, рівнем застосованої технології та організації виробництва, особливостями попиту на продукцію фірми, цінами на ресурси. Менеджери підприємства мають можливість технологічно організувати виробництво, визначити і розрахувати всі витрати, які необхідні для виготовлення певного обсягу продукції. …

Continue reading Способи досягнення мети підприємницької діяльності — максимізації прибутку

§ 16. Витрати, доходи та прибуток підприємства Кожне підприємство під час своєї діяльності повинне розв’язувати низку завдань. Що виробляти (які товари, послуги) та в якій кількості? За якою технологією? Як організувати своє виробництво? Як виробляти та продавати продукцію, щоб не тільки покривати витрати на її виробництво, а ще й отримувати прибуток? Щоб відповісти на ці …

Continue reading Витрати, доходи та прибуток підприємства

§ 15. Визначальні риси та види підприємницької діяльності. Функції підприємців Історія підприємництва починається від середніх віків. Купці, ремісники, торгівці — це вже були підприємці- ІІП початківці. Підприємництво зародилося ще Київській Русі у формі торгівлі та промислів. Першими підприємцями в Україні можна вважати дрібних торгівців і купців. Пізніше, у XVII XVIII ст. створюється мануфактура, бурхливо розвиваються …

Continue reading Визначальні риси та види підприємницької діяльності. Функції підприємців

§ 14. Ринок інформації Серед елементів національного ринку особливе місце посідає ринок інформації — «ринок знаків», який у розвинених країнах за величиною обороту випередив «ринок речей» (сировини, споживчих товарів). Ринок інформації — це сукупність економічних відносин зі збирання, опрацювання, систематизації інформації та її продажу кінцевому споживачеві. Інформація — це ще один специфічний ресурс. Від якості …

Continue reading Ринок інформації