Экономика

§ 13. Специфіка ринку капіталів і ринку грошей Оскільки капітал можна розглядати з предметно-функціональної (фізичної) та грошової точки зору, то й ринок капіталу залежно від того, що є об’єктом взаємовідносин між покупцями и продавцями, характеризується як ринок фізичного капіталу та ринок капіталу як кредитного ресурсу. Капітал як фактор виробництва розглядається як інвестиційні товари (обладнання, споруди, …

Continue reading Специфіка ринку капіталів і ринку грошей

§ 12. Ринок землі та земельна рента Ще одним специфічним ринком є ринок землі. Земля — основний фактор виробництва в сільському господарстві, суттєві особливості якого позначаються на його попиті та пропозиції. Земля є не-відтворюваним ресурсом. Кількість земель, придатних для виробничих цілей, практично є фіксованою величиною, а тому пропозиція землі не може бути збільшена навіть за …

Continue reading Ринок землі та земельна рента

ТЕМА IV. РИНКИ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ТА ДОХОДИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ § 11. Особливості ринку праці Ринкові відносини пов’язують економічну систе му суспільства в єдине ціле. Національний ринок це сукупність соціально-економічних відносин, що виникають у сфері обміну внаслідок купівлі-продажу товарів, послуг, капіталу, землі, робочої сили. Специфікою ринків факторних ресурсів є те, що на них формуються не …

Continue reading РИНКИ ВИРОБНИЧИХ РЕСУРСІВ ТА ДОХОДИ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

§ 10. Сутність, функції та види грошей Гроші це все те, що люди вважають грошима, що свідчить про загальне визнання суспільством цього феномену. Згідно з іншим визначенням гроші це сукупність фінан сових активів, які регулярно використовуються для угод і характеризуються формулюванням, що акцентує увагу на абсолютній ліквідності, тобто здатності грошей практично миттєво й без утрат …

Continue reading Сутність, функції та види грошей

§ 9. Ринкова рівновага та її порушення Ринок — це взаємодія покупців і продавців. Незважаючи на те, що кожний із них виходить на ринок із власними інтересами та смаками, задовольнити свої потреби вони можуть лише спільно, домовившись одне з одним. Ринковий механізм це тенденція ціни на конкурентному ринку змінюватися доти, доки серед покупців і продавців …

Continue reading Ринкова рівновага та її порушення

§ 8. Ринковий попит і ринкова пропозиція Сутність ринкового механізму розкриває взаємодія попиту й пропозиції. Попит формують споживачі або покупці, а пропозицію — виробники або продавці. Попит — це платоспроможна потреба споживача, потреба економічного суб’єкта, задоволення якої він здатний оплатити. З’ясувати сутність попиту можна теоретично, аналітично та графічно. Говорячи про попит, слід згадати, що існують …

Continue reading Ринковий попит і ринкова пропозиція

ТЕМА III. ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, РИНКОВА ЦІНА ТА ГРОШІ У ФУНКЦІОНУВАННІ ЕКОНОМІКИ § 7. Принципи функціонування ринку. Роль кон- • • • • * куренцп в організації ринкової економіки Ринок це організована структура, у якій «зустрічаються» виробники й споживачі, продавці й покупці, де в результаті попиту споживачів і пропозиції виробників установлюються ціни на товари й послуги …

Continue reading ПОПИТ, ПРОПОЗИЦІЯ, РИНКОВА ЦІНА ТА ГРОШІ У ФУНКЦІОНУВАННІ ЕКОНОМІКИ

§ 6. Виробничі можливості. Раціональний виробник Основна характеристика всіх виробничих ресур сів це їх обмеженість. Обмеженість поняття відносне. В од ному місці ресурс може бути обмеженим, тому що потреба в ньому значна, в іншому — така сама кількість ресурсу може бути безмежною, тому що на нього немає попиту (свинина в Україні та в мусульманських країнах). …

Continue reading Виробничі можливості. Раціональний виробник

Дайте класифікацію потреб за такими ознаками: 1) фізіо логічна чи соціальна; 2) індивідуальна чи групова (колективна, суспільна); 3) раціональна чи нераціональна; 4) споживча чи виробнича; 5) поточна чи перспективна. 1) Іван мріє, щоб Єврокубок із футболу, незважаючи на жодні обставини, відбувся в Україні. 2) Хлопці 10-Б класу після зустрічі з футболістом А. Шевченком вирішили відвідувати …

Continue reading Потреби споживача. Корисність споживчого блага та способи її оцінки 2

§ 4. Потреби споживача. Корисність споживчого блага та способи її оцінки Нам уже відомо, що основним стимулом еконо мічного суспільного розвитку є потреби. Потреби це прояв необ хідності отримати певні блага, відчуття нестачі чогось, бажання це «щось» придбати. Економічні потреби поділяються на потреби споживачів та виробничі потреби. Виробничі потреби пов’язані з діяльністю будь-якого підприємства (фірми), …

Continue reading Потреби споживача. Корисність споживчого блага та способи її оцінки