Загальна характеристика

Натепер відомо більше 100 герпесвірусів, серед яких для людини патогенними є 8 вірусів. Перший вірус цієї родини був відкритий у J902 р. угорським патологом А. Ауескі (вірус псевдосказу). Герпссвіруси подібні між собою за морфологічними ознаками віріонів, типом нуклеїнової кислоти, способом репродук

ції та здатністю до довічної персистеннії в організмі хазяїна після первинного інфікування. Усі вони містять дволанцюгову ДНК, вкриту двадцятигранним нук-леокапсидом. Між капсидом і зовнішньою оболонкою міститься білковий шар. Ліпопротеїновий шар зовнішньої оболонки вірусу має шипоподібні виступи.

За своїми біологічними властивостями родину герпесвірусів поділяють на три підродини, до яких належать віруси, що спричинюють захворювання у людей:

1) а-герпесвіруси — герпесвіруси людини 1-го і 2-го типів (ГВЛ-І і ГВЛ-2, вони ж віруси простого герпесу 1-го і 2-го типів), герпесвірус людини 3-го типу (ГВЛ-3 — вірус вітряної віспи та оперізувального герпесу). Вони швидко поширюються, мають короткий цикл реггрод\чсції в клітинах, зумовлюють цитоліз і латентну інфекцію в нейронах. З укусом від мавп до людей може зрідка передаватися так званий вірус герпесу В, який також належить до цієї підродини; він здатний спричинювати тяжку нейроінфекцію, нерідко зі смертельним наслідком. Англійська буква В у назві цього вірусу походить від прізвища людини, в якої вперше був виділений такий вірус і яка померла від тяжкого менінгоенцефаліту після укусу макаки-резус;

2) p-герпесвіруси — герпесвірус людини 5-го типу (ГВЛ-5, нитомегаловірус — ЦМВ), герпесвіруси людини 6-го і 7-го типів (ГВЛ-6 і ГВЛ-7). Повільно розмножуються, спричинюють цитомегалію, мають тропність до епітеліальних клітин слинних залоз, сечових шляхів, шийки матки і нирок;

3) у-герпесвіруси — герпесвірус людини 4-го типу (ГВЛ-4, EBV, вірус Епш-тейна—Барр), герпесвірус людини 8-го типу (ГВЛ-8), які інфікують лімфоідні клітини, мають тропізм до Т- і В-лімфоцитів із тривалою персистенцісю в них, спричиняють лімфопроліферативні хвороби.

Варіанти взаємодії герпесвірусів із організмом людини різноманітні:

• гостра герпесвірусна інфекція — виникає при первинному інфікуванні в 1—20 % випадків;

• рецидивна герпетична інфекція — клінічні прояви загострення персистив-ної інфекції (ВПГ 1-го і 2-го типів), виникає у 5—40 % інфікованих;

• персистивна герпесвірусна інфекція — безсимптомна персистенція вірусу, що супроводжується його виділенням у навколишнє середовище. Персистивний інфекційний процес лежить в основі латентної інфекції;

• латентна герпесвірусна інфекція — безсимптомна персистенція вірусу, яка не супроводжується його виділенням у навколишнє середовище. Вірус не можна виявляти за допомогою діагностичних методів, тому що він інтегрований у геном клітини;

• повільні герпесвірусні інфекції — характеризуються ірившшм інкубаційним періодом, прогресивним перебігом і неминучою смертю.

Первинна інфекція, або первинне інфікування, розвивається при першому контакті вірусу з макроорганізмом. При нормальній імунній відповіді герпесвірус елімінується з усіх органів і систем організму, за винятком клітин-мішеней, в яких він зберігається протягом усього життя у латентному стані. За певних умов частина вірусів активується, наслідком чого є реактивація інфекційного процесу з клінічною маніфестацією (вторинна інфекція). Таким чином, латентна персистивна інфекція перетворюється на хронічну латентну інфекцію з періодами загострення і ремісії.

Класифікація герпесвірусних інфекцій із зазначенням нозологічних форм представлена в таблиці. Слід зауважити, що термін “герпесвірусна інфекція” потрібно використовувати відносно всіх нозологічних форм, спричинених герпес-вірусами, тоді як термін “герпетична інфекція” допустимий лише для означення проявів хвороби, спричиненої ВПГ-1 і ВПГ-2.

Класифікація герпесвірусних інфекцій

ТАБЛИЦЯ

Віруси

Первинна інфекція

Реантивація

а-герпесвіруси

ГВЛ-1 (HSV-1, або HHV-1)

Гінгівостоматит, кератокон’юнктивіт, пневмонія, менінгоенцефаліт, нсо нагальна, генітальна герпетична інфекція

Рецидивний орально-лабіальний герпес, аногенітальний герпес, енцефаліт, езофагіт, гепатит, кератокон’юнктивіт

ГВЛ-2 (HSV-2, або HHV-2)

Генітально-ректальний, неона-тальний герпес, менінгоенцефаліт, поперековий радикуліт, субклініч-на інфекція, дисемінований герпес

Генітальний герпес, менінгіт, енцефаліт, хронічний шкірно-слизовий герпес, кератит

ГВЛ-3

(VZV

або HHV-3)

Вітряна віспа

Оперізувальний герпес, дисеміно-вана вітряна віспа при імунодефіциті

Р -герпесвіруси

ГВЛ-5

(ЦМВ (CMV), або HHV-5)

Субклінічна інфекція, мононуклеоз, вади розвитку, генералізовані форми, ураження різних органів і систем, цитомегалія при імунодефіциті

Ретиніт, гепатит, коліт, пневмонія, порушення (функції кісткового мозку, цитомегаловірусна інфекція у хворих після трансплантації, ней-роінфекція при СНІДі

ГВЛ-6

(HHV-6)

Раптова екзантема в дітей (6-а хвороба), патологія сполучної тканини, гематологічні зміни

Гепатит, злоякісні лімфоми, інтерстиційна пневмонія, ешіефа-ломієліт, гістіошітн и й не кроти ч н и й лімфаденіт, імунодефіцит

ГВЛ-7

(HHV-7)

Раптова екзантема у дітей

Вторинний імунодефіцит, синдром хронічної втоми

у -герпесвіруси

ГВЛ-4

(EBV,

або HHV-4)

Інфекційний мононуклеоз, енцефаліт новонароджених, лімфоїдна інтерстиційна пневмонія у дітей, В-юіітинна лімфопроліфераї іія

Л імфопроліферативний синдром, лімфома Беркітта, назофарингеаль-ний рак, В-клітинна лімфома

ГВЛ-8

(HHV-8)

Асоціація з ВІЛ-інфекцією, саркома Капоші

Асоціація із саркомою Капоші, лімфома порожнин тіла, хвороба Кастельмана

Інфекційні хвороби: підручник / За ред. О.А. Голубовської