ДОДАТКИ

Шкала АРАСНЕ-Н*

А. Сумарний показник гострих фізіологічних порушень (APS)**

Додаток t

пор.

Значения фізіологічних показників

Фізіологічний показник

Вищі за нормальні

Нор

мальні

Нижчі за нормальні

+4

+3

+2

+1

0

+1

+2

+3

+4

1

Ректальна температура, *С

>41

39-

38,5-

36-

34-

32-

ЗО-

<29,9

40,9

38,9

38.4

35,9

33,9

31.9

2

Середній АТ, им рт. ст.

>160

130-

110-

70-

50-

<49

159

129

109

69

3

ЧСС, за 1 хв

>180

140-

110-

70-

55-

40-

<39

179

139

109

69

54

4

Частота дихання, за 1 хв

>50

35-

25-

12-

10-

6-9

<5

49

34

24

11

5

Оксигенація A-aDO,, або р 0,, мм рт. ст. а) гД < 0,5,

>500

350-

200-

>200

значення A*aDO, б) FiOj < 0,5, тільки

499

349

>70

61-71

_

55-60

<55

6

pH артеріальної крові

>7,7

7,6-

7.5-

7,33-

7,25-

7,15-

<7,15

7,69

7.59

7,49

7,32

7.24

7

Натрій сироватки крові,

>180

160-

155-

150-

130-

120-

111-

<110

ммоль/ л

179

159

154

149

129

119

8

Калій сироватки крові.

>7

6-

5,5-

3,5-

3-

2,5-

<2,5

ммоль/л

6,9

5,9

5,4

3,4

2.9

9

Креатинін сироватки, мг %

>3,5

3-

1,5-

0,6-

<0,6

(при гострій недостатності нирок значення подвоїти)

3,4

1,9

1,4

10

Гематокрит, %

>60

50-

46-

ЗО-

20-

<20

59,9

49,9

45,9

29,9

11

Лейкоцити, 10s в 1 мл

>40

20-

15-

3-

1-2,9

<1

39,9

19,9

14,9

12

Показник стану свідомості — 15 мінус значення показника за шкалою Глазго

(GCS) (див. табл. 24)

Примітка. FiOj — вміст кисню у ндихуваному повітрі; A-aDOj — альвеолярно-артеріальна різниця парціального тиску кисню.

‘Застосовується для комплексної оцінки стану хворого і складається з трьох блоків; А — сумарного показника гострих фізіологічних порушень (APS); В — вікового показника; С — показника хронічних захворювань. Підсумковий показник ЛРАСНЕ-ІІ становить суму балів А + В + С. "Сума значень 12 наведених у таблиці показників хворого.

384 ДОШПСИ

В. Віковий показник

Вік, років

Бали

До 44

0

45-54

2

55-64

3

65-74

5

75 і більше

6

С. Показник хронічних захворювань

Якщо в анамнезі хворого є відомості про тяжкі порушення функцій внутрішніх органів або порушення Імунітету, його стан оцінюють таким чином:

а) оперативне втручання не було виконано або стан після екстреної операції — S балів;

б) стан після проведення планової операції — 2 бали.

Критерії наявності порушень функцій внутрішніх органів чи Імунодефіциту до госпіталізації:

Печінка. Морфологічно доведений цироз печінки; печінкова гіпертензія; випадки кровотечі

з верхніх відділів травного каналу, пов’язані з портальною гіпертензією; недостатність печінки; енцефалопатія; кома — в анамнезі.

Серцево-судинна система. Стенокардія IV функціонального класу (відповідно до Нью-Йоркської класифікації).

Дихальна система. Хронічні рсстриктивні, обструктивні чи судинні захворювання легень, що призводять до значного обмеження фізичного навантаження (наприклад, неможливість підніматися сходами); хронічна гіпоксія, гіперхапнія, вторинна поліцитемія, тяжка легенева гіпертензія (>40 мм рт. ст.), залежність від ШВЛ.

Нирки. Повторні процедури гемодіалізу впродовж тривалого часу.

Імунодефіцит. Хворому проводять терапію, яка знижує опірність організму щодо інфекції (імуносупресивні засоби, хіміотерапія, радіотерапія, тривале лікування стероїдами або їх високі дози); тяжке захворювання, що знижує опірність організму до інфекції (наприклад, лейкемія, лімфома, СНІД).

Додаток 2

Лнтндоти, рекомендовані Міжнародною програмою а хімічної безпеки (1993)

Антидот

Речовини, що спричинили отруєння (прояви внаслідок отруєння)

Основні

Інші

Ацетилцнстеїн

Парацетамол

Амілнітрит

Ціаніди

Атропін

Холінергічний синдром

Бензилпеніцилін

Аманітини

р-Адреноблокатори (переважно короткої дії)

Р-Адрекоміметики

Теофілін

Кальцію глюконат та Інші розчинні солі хальцію

Фторидна кислота, фториди» оксалати

Антагоністи кальцію

Дактролен

Гіпертермія, індукована лікарськими засобами

Злоякісний невролептичннй синдром

Димеркалрол

Арсен

Золото, ртуть (неорг.)

Етанол

Метанол, етиленгліколь

Інші гліколі

Флумазеніл

Бензодіазепіни

Пдроксикобаламін

Ціаніди

Ізопрєналін

Р-Адреиоблокатори

Метиленовий синій (метил-тіонілу хлорид)

Метгемоглобінемія

Налоксок

Опіоїди

Неостигмін

Нервово-м’язова блокада (речовини типу кураре), периферичні антихолінергічні ефекти

Додатки 365

Продовження дод. 2

Речовини, що спричинили отруєння (прояви внаслідок отруєння)

Основні

Інші

Обідоксим

Днпіроксим

Фосфорорганічні сполуки

Пеніциламін

Купрум (мідь) (хвороба Вільсока —Коновалова)

Плюмбум (свинець), неорганічні сполуки меркурію (ртуті)

Фентоланін

Передозування а-адренергічних засобів

Фізостигмін

Атропін і його похідні (центральний антихолінсргічний синдром)

Центральний антихолінсргічний синдром, спричинений іншими речовинами

Фітоменадіон (віт. Ю

Похідні кумарину

Протаміну сульфат

Гепарин

Піридокснн (віт. ВЕ)

ізоніазид, гідразини

Етиленгліколь

Силібінін

Аманітинн

Гірометрин

Натрію нітрит

Ціаніди

Натрію нітропрускд

Ерготизм

Натрію тіосульфат

Ціаніди

Бромати, хлорати. Йод

Сукцнмср

Унітіол

Сурма, арсен, бісмут, кадмій, кобальт, купрум (мідь), аурум (золото), плюмбум (свинець), меркурій (ртуть) (органічний і неорганічний)

Кобальт, аурум (золото), плюмбум (свинець), меркурій (ртуть) (неорганічний), нікол

Меркурій (ртуть) (елементарний), платина, аргентум (срібло)

Кадмій, меркурій (ртуть) (органічний)

Додаток З

Біохімічні показники кроні

Показник в одиницях СІ

ФІЗІОЛОГІЧНІ

значення

Білок загальний, г/л

65-85

Альбумін, г/л

36-50

Глобуліни, г/л:

20-40

“Г

3-4

3-7

Р-

6-10

Y-

9-15

Сечовина, ммоль/л

2,9-8,9

Сечова кислота, мкмоль/л

179-476

Залишковий азот, мкмоль/л

14.2-28,5

Креатинін, мкмоль/ л

44-150

Білірубін, мкмоль/л:

загальний

3.4-22.4

прямий

0-3,4

Продовження дод. З

Показник в одиницях СІ

ФІЗІОЛОГІЧНІ

значення

Глюкоза, ммоль/л

3,58-6,05

Лактат, ммоль/л

0,3-1,3

Піруват, мкмоль/л

23-193

Глікоз кльований

гемоглобін, %

4.4-6,3

Загальний холестерин,

ммоль/л

3,9—5,2

Трнгліцериди, ммоль/л

0.3-1,5

Загальні ліпіди, г/л

5-8

(1-ЛіпопротеІди. г/л

2,2-5,4

Осмолярність,

мосмоль/кг

285-295

Онкотичний тиск, кПа

2,2—3,2

386 ПОНАТКИ

Фермента сироватки крові

Додаток 4

Показник

Фізіологічні значення

Одиниці, що підлягають заміні, МО/л

Одиниці за СІ, мккат/л

Амілаза

35-118

0,58-1,97

Амінотрансферази

АлАТ

7-53

0,12-0,88

АсАТ

11-47

0,18-0,78

Кисла фосфатаза

0-0,7

0—11,6 нкат/л

Лужна фосфатаза

39-126

0,63-2,10

Креатинікфосфокіназа

Ч

30-220

0,5-3,67

Ж

20-170

0,33-2,83

лдг

90-280

1,50-4,67

Ліпаза

2,3-20

0,38-3,33

Холінестераза

2 000- 4000 МО

Додаток 5

Показники цереброспінальноі рідини

Показних в одиницях С]

Фізіологічні

значення

Загальний білок, г/л Альбумін, г/л Глюкоза, ммоль/л Лактат, ммоль/л Шруват, мкмоль/л Магній, ммоль/л

0,15-0,45 0,1-0,32 3,6-5,2 1,1-1,6 85-130 і,0-1,5

Продовження дод. 5

Показник в одиницях СІ

Фізіологічні

значення

Хлориди, ммоль/л

115-130

Серотонін, нг/л

< 1.0

Сегментоядерні лейкоцити

<8

Лімфоцити

<3

Еритроцити

Анестезіологія та інтенсивна терапія. Чепкий Л.П., Новицька-Усенко Л.В., Ткаченко Р.О.