РОЗДІЛ 18. ЕКОЛОГІЧНИЙ ІМУНОДЕФІЦИТ

Забруднення навколишнього середовища — потужний фактор, який негативно впливає на стан здоров’я населення, зумовлює генотоксичний та імунодепресивний ефект.

В Україні екологічне забруднення має комплексний характер:

1) несприятлива радіоекологічна обстановка в деяких районах Київської, Чернігівської, Житомирської, Вінницької, Черкаської областей унаслідок радіоактивних опадів після аварії на ЧАЕС;

2) багаторічне забруднення атмосферного повітря і ґрунтових вод викидами й відходами великих підприємств хімічної, металургійної, коксохімічної, гірничодобувної промисловості; 3) забруднення ґрунтів і поверхневих вод у сільській місцевості залишковими кількостями пестицидів із наступним їх накопиченням у рослинах, організмах свійських тварин.

За існуючими даними (В.М. Фролов), тільки в 1992 р. в Україні в атмосферу викинуто 12,4 млн тонн шкідливих речовин, у тому числі

млн тонн зі стаціонарних джерел забруднення навколишнього середовища. У ріки і водоймища — 4,3 млрд метрів кубічних і.ібруднених стоків. За останні роки в стічних водах промислових місі України в 10,8 разу збільшився вміст свинцю, у 5,2 — міді, у •І.К — нікелю, у 3,7 разу цинку. Нагального розв’язання потребують екологічні проблеми у великих територіально-виробничих агло-■•-раціях Донбасу і Придніпровського промислового району.

Підраховано, що мутагенна дія комплексу хімічно шкідливих речовин, які містяться в повітряному середовищі міста Маріуполь, за рівнем генотоксичної дії еквівалентна зовнішньому опроміненню в І Ні і бер за 15 років, у Запоріжжі й Лисичанську аналогічний показник посягає 200 бер, в Алчевську (Комунарську) — 220 бер.

Спеціально проведені дослідження показали, що виражені імунні порушення виявлено в 95 % населення Донбасу і Придніпровського промислового регіону, причому їх характер практично ідентичний з імунними розладами в ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС.

За даними літератури (В.М. Фролов), до особливостей епідеміології і клінічного перебігу інфекційних захворювань в умовах непикого промислового регіону Донбасу належать: 1) висока частота опортуністичних інфекцій, зумовлених умовно-патогенними мікроорганізмами; 2) тенденція до затяжних і хронічних інфекційних процесів із тривалою персистенцією збудника в організмі; 3) наявнії її. серед дитячого населення значної групи дітей, що часто й і рипало хворіють, тощо. Базою цих особливостей інфекційного й полемічного процесів у регіоні Донбасу є: 1) несприятливий вплив по шогічно шкідливих факторів навколишнього середовища на імунну і ииему, що призводить до порушення імунологічного гомеостазу; .’) шиження показників природної протиінфекційної резистентності; і) збільшення кількості хромосомних аберацій, особливо серед дитя-чпго населення, а також у професійних групах металургів, коксохіміків, робітників хімічних виробництв, шахтарів.

І Іайчутливішими до дії комплексу хімічних і радіаційних факторів і ліги першого року життя, забезпечені природним вигодовуванням, і п.пітні. Під час проведення експерименту встановлено, що в Hit і огенезі імунних і цитогенетичних порушень істотне значення миють активація перекисного окиснення ліпідів на тлі депресії і ииснлження антиоксидантної системи, розвиток циркуляторної і І к.шинної гіпоксії. При цьому хімічно шкідливі речовини посилюють міологічні ефекти іонізуючого випромінювання, потенціюючи його ні і її и и на пероксидацію ліпідів біомембран.

И умовах клініки аналогічні результати отримано під час обсте-■ >.’11114 ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС, що проживають в

ЧАСТИ — A II. ІМУНОПАТОЛОГІЯ

220

екологічно несприятливих зонах Донецького промислового регіону, а також дітей, переселених у регіон Донбасу з регіонів із несприятливою радіоекологічною обстановкою.

Таким чином, можна вважати доведеним розвиток імунологічних і цитогенетичних розладів, зумовлених впливом екологічно несприятливих факторів навколишнього середовища: радіонуклідів, відходів хімічних і металургійних виробництв, залишкових кількостей пестицидів, мінеральних і органічних добрив, які потрапляють у поверхневі водойми. Постійний комплексний вплив цих речовин сприяє розвитку вторинних імунодефіцитних станів, цитогенетичних порушень, що зрештою призводить до зниження загального рівня здоров’я, збільшення кількості хронічних захворювань, у тому числі в дітей, робить свій негативний внесок у процеси депопуляції населення.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Клінічна імунологія та алергологія: Підручник Г.М. Драннік