КЛІНІЧНА ІМУНОЛОГІЯ та АЛЕРГОЛОГІЯ

За редакцією професора Г. М. ДРАННІКА

Рекомендовано

Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ill—fV рівнів акредитації

Фонд підручників

НМУ

http://www.dimaname.ru/wp-content/uploads/2016/03/13.-1c.-1440303d3d563a-1a3b563d56473d30-563c3c433d3e3b3e33564f-4230-303b3540333e3b3e33564f-2006-15.jpg

Київ

"Здоров’я"

2006

УДК 615.37: 57. 083.032 (075.8) ББК 52.5я73 К 49

Автори: Г.М. Драннік — д-р мед. наук, проф.; О.С. Прилуцький — д-р мед. наук, проф.; Ю.І. Бажора — д-р мед. наук, проф.; В.Й. Кресюн — д-р мед. наук, проф.; І.М. Годзієва — канд. мед. наук, доц.; В.В. Чоп’як — д-р мед. наук, проф.; М.А. Мазепа — д-р мед. наук, проф.; В.Є. Казмирчук — д-р мед. наук, проф.; О.А. Коваль — д-р мед. наук, проф.

Рецензенти: Г.М. Бутенко — акад. АМН України, чл.-кор. НАН України, д-р мед. наук, проф., заст. директора з наукової праці Інституту геронтології АМН України; В.О. Бєлоглазов — д-р мед. наук, проф., зав. кафедрою клінічної імунології та алергології Кримського медичного університету.

К49 Клінічна імунологія та алергологія: Підручник / Г.М. Драннік, О.С. Прилуцький, Ю.І. Бажора та ін.; За ред. проф. Г.М. Дранніка. — К.: Здоров’я, 2006. — 888 с. — Бібліогр.: С. 885-886.

ISBN 5-311-01314-1

У підручнику викладено основні положення про структуру і функції імунної системи. Наведено сучасні дані про первинний і вторинний імунодефіцит, автоімунні й алергійні захворювання. Описано механізм дії імунотропних препаратів і глюкокортикоїдів, надано рекомендації щодо їх застосування.

Для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, лікарів-інтернів, алергологів, клінічних імунологів, лікарів інших спеціальностей.

ББК 52.5я73

© Г.М. Драннік, О.С. Прилуцький, Ю.І. Бажора, В.Й. Кресюн,

І.М. Годзієва, В.В. Чоп’як,

М.А. Мазепа, В.Є. Казмирчук, О.А. Коваль, 2006

ISBN 5-311-01314-1