РОЗДІЛ 10. МОЛЕКУЛИ КЛІТИННОЇ АДГЕЗІЇ

1) індукція індоламін-2,3-дезоксигенази призводить до зниження внутрішньоклітинного вмісту L-триптофану, що у свою чергу є причиною загибелі бактеріальної клітини в зв’язку з порушенням метаболізму;

2) індукція NO-синтетази призводить до продукції NO-потужного бактерицидного фактора, що сприяє руйнуванню бактеріальної клітини.

Однією з найважливіших відмітних властивостей клітин імунної системи є їх здатність до міграції, що дозволяє їм здійснювати основну функцію імунного нагляду. Ця здатність до міграції реалізується за допомогою спеціальних молекул клітинної адгезії, або адгезивних молекул.

Адгезивні молекули одержали свою назву завдяки здатності сприяти прикріпленню (адгезії) однієї клітини до іншої під час виконання ними своїх функцій. Молекули клітинної адгезії або постійно присутні на мембрані клітини, або формуються на ній у відповідь на специфічний стимул.

Сьогодні адгезивні молекули поділяють на три великі групи.

І. Суперродино імуноглобулінів

1. ІСАМ-1 — intercellular adhesion molecule — молекула міжклітинної адгезії.

2. LFA-3 — limphocyte function-associated antigen — антиген, що асоціюється з функцією лімфоцитів.

3. VCAM-1 — vascular cell adhesion molecule — адгезивна молекула судинних клітин.

4. N-CAM — neural cell adhesion molecule — адгезивна молекула нейронів.

II. Інтегрини

1. LFA-1 — limphocyte function-associated antigen — антиген, що асоціюється з функцією лімфоцитів.

2. VLA-1 — very late activation antigen — антиген пізньої стадії активації.

3. VNR — vitronectin receptor — вітронектиновий рецептор.

4. MAC-1— monocyte adhesion complex — адгезивний комплекс моноцитів.

III. Селектини

1. LECAM-1 — lectin-like cell adhesion molecule — лектиноподібна клітинна адгезивна молекула.

2. GMP-140 — granule membrane protein — гранулярний мембранний білок.

3. ELAM-1 — endotelial-leukocyte adhesion molecule — ендо-теліально-лейкоцитарна адгезивна молекула.

4. РЕСАМ — platelet-endotelial cell adhesion molecule — тромбо-цитарно-ендотеліальна адгезивна молекула. Адгезивні молекули забезпечують наступні процеси.

Для лейкоцитів:

1) прикріплення до судинного ендотелію;

2) трансміграцію через ендотелій;

3) прикріплення до екстрацелюлярного матриксу (фібронектин, ламінін, колаген).

Для лімфоцитів:

1) прикріплення один до одного;

2) реалізацію хомінг-ефекту (міграцію в Т- і В-зони в периферійних лімфоцитах органах);

3) прикріплення до АПК.

Для тромбоцитів:

1) прикріплення до лейкоцитів;

2) прикріплення до ендотеліальних клітин.

Під час здійснення своїх основних функцій для реалізації імунної відповіді лімфоїдні клітини вступають у кооперативну взаємодію одна з одною, використовуючи рецептори і специфічні ліганди (контррецептори), наявні на їх поверхні. У табл. 4 наведено адгезивні молекули основних лімфоїдних клітин, їх функціональне призначення і розподіл на клітинах.

Таблиця 4. Молекули кооперації основних лімфоїдних клітин, їх функціональне призначення і розподіл на клітинах

Молекули

Функціональне призначення

Експресія

CD2

Рецептор до еритроцитів барана, ліганд для LFA-3 антигену, асоціюється із функцією лімфоцитів

Т-Клітини

Продовження табл. 4

Молекули

Функціональне призначення

Експресія

CD3

Сигнальний комплекс Т-клітинного антигенрозпізна-вального рецептора

T-Клітини а, р, у, 6

TCR а, р

Т-Клітинний антигенрозпіз-навальний рецептор (а, Р)

Т-Клітини (більшість)

TCR у, 6

Т-Клітинний антигенрозпіз-

Т-Клітини

наваючий рецептор (у, 6)

(внутрішньоепітеліальні)

CD4

Рецептор для молекул ГКГ

T-Лімфоцити (хелпери/

класу II

індуктори), моноцити

CD8

Рецептор для молекул ГКГ

T-Лімфоцити (кілери/

класу І

супресори)

CD45

Загальний антиген лейкоцитів

Усі лейкоцити

CD45RA

Маркер Т-клітин пам’яті

«Наївні» і спочиваючі

(CD45 із високою молекулярною масою)

Т-клітини пам’яті

CD45 RO

Маркер Т-клітин пам’яті (CD45 з низькою молекулярною масою)

Активовані Т-клітини пам’яті

LFA-1

(CD 11a, CD18)

Усі лейкоцити

ІСАМ-1

Молекула міжклітинної

Індукується під впливом LFA-

(CD54)

адгезії; ліганд для активації

антигену, що асоціюється з

клітин

функцією лімфоцитів

LFA-3 (CD58)

Антиген, що асоціюється з

Всі клітини (лейкоцити,

функцією лімфоцитів;

еритроцити, ендотеліальні

ліганд для CD2-peuemopa до

й епітеліальні клітини,

еритроцитів барана

фібробласти)

Молекула

Антигенпрезентувальна

Експресія всіх ядерних клітин

ГКГ класу І

молекула для цитозольних,

посилюється під впливом

ендогенних пептидів, а також для вірусних пептидів

інтерферону

Молекула

Антигенпрезентувальна

Антигенпрезентувальні кліти-

ГКГ класу II

молекула для ендосомних,

ни (макрофаги, В-лімфоцити,

екзогенних пептидів, а також

дендритні клітини); експресія

для вірусних пептидів

ПОСИЛЮЄТЬСЯ під впливом інтерферону

CD25

Рецептор з низькою афінністю для ІЛ-2

Активовані Т- і В-лімфоцити

VCAM

Адгезивна молекула судинних

Активовані ендотеліальні

клітин, ліганд для VLA-4 —

клітини, макрофаги, дендритні

антигену пізньої стадії активації

клітини

Закінчення табл. 4

Молекули

Функціональне призначення

Експресія

CD14

Рецептор для ЛПС

Моноцити- макрофаги

CD19

Маркер В-лімфоцитів

В-Лімфоцити

CD71

Рецептор для трансферину

Активовані Т-, В-лімфоцити, ПК-клітини, моноцити, макрофаги

CD16

Маркер ПК-клітин

ПК-Клітини

Сьогодні роль адгезивних молекул у розвитку запалення подають у такий спосіб (мал. 6):

I. Етап атаки. На цьому етапі під впливом цитокінів на поверхні ендотелію і лейкоцитів з’являються молекули родини селектинів. Під їх впливом лейкоцит сповільнює рух, наближається до ендотелію і починає «котитися» його поверхнею.

II. Етап адгезії (прикріплення). У міру наближення під впливом хемокінів до місця запалення лейкоцити прилипають до ендотелію (розпластуються).

III. Етап трансміграції. На цьому етапі лейкоцити за допомогою інтегринів проникають між клітинами ендотелію і потрапляють у тканину.

Ендотелій посткапілярної венули

Мал. 6. Роль адгезивних молекул у міграції клітин на момент розвитку запалення

Клінічна імунологія та алергологія: Підручник Г.М. Драннік