Передмова до українського видання

Пропонована книга є першим в Україні перекладом з англійської визнаного в світі базового підручника для студентів-медиків “Фізіологія людини”, створеного високоавторитетним у світі спеціалістом професором Вільямом Ф. Ґанонґом. Для перекладу взято 20-те видання 2001 р., що містить енциклопедичну інформацію з усіх розділів сучасної фізіології людини як фундаментальної медико-біологічної дисципліни, включаючи глибинні зв’язки навчального матеріалу з найновішими відкриттями та здобутками біохімії, морфології, генетики та молекулярної біології.

Ідея видання підручника українською мовою виникла із започаткуванням широких міжнародних наукових контактів, що й спонукало нас до ініціації такого проекту. Зазначимо, що від часу першого видання цієї книги в 1963 р. її наступні оновлення відбуваються кожні два роки, а сам підручник перекладений сімнадцятьма різними мовами: німецькою, французькою, іспанською, китайською, японською та ін.

У пропонованому українському перекладі останнього англомовного видання цієї книги детально висвітлено механізми функціювання, регулювання та інтегрування діяльності всіх систем і органів, біохімічне підгрунтя й молекулярні основи життєдіяльності та діапазон реалізації функцій організму людини. У ній узагальнено тисячі ключових статей та оглядів, найавторитетніші монографії та підручники, що дає змогу читачеві ознайомитися з досягненнями фізіології людини на Заході. Така інформація потрібне медикам різних фахів для розуміння і вміння використовувати функціональні методи дослідження, грамотно визначати відхилення від норми, тобто правильно ставити діагноз, обґрунтовано обирати тактику лікування. Особливу увагу приділено раніше не використовуваним дослідженням молекулярних та генетичних механізмів у регулюванні функцій організму та їхньому значенню у розвитку патології. Експансія генетики у різні розділи медицини, особливо в галузі діагностики різних, часто хронічних захворювань, клінічна картина яких не вкладається в рамки відомих синдромів, зумовлює актуальність появи такого видання.

Суттєво, що класичне теоретичне викладення навчального матеріалу супроводжується клінічними паралелями та доповненнями про можливі зміни функцій організму здорової людини у різних функціональних станах та в разі виникнення і розвитку патології. На наш погляд, такий метод клінічних прикладів, який використовують у провідних медичних закладах освіти, є закономірним та перспективним для формування клінічного мислення майбутнього лікаря.

Книга складається з восьми частин, 39 розділів, додатка і предметного покажчика, а також матеріалів для самопідготовки та самоконтролю, що містять завдання у формі тестів, багата на схеми і таблиці. Бібліографія в кінці кожної частини

охоплює джерела детальнішої інформації. Кожний розділ супроводжується вправами, що дають змогу засвоїти теоретичний матеріал, та тестовими питаннями для самооцінки знань. Логічне структурування матеріалу, відповідність програмі з предмета робить доцільним використання книги як підручника для вивчення нормальної фізіології у третьому та четвертому навчальних семестрах і клінічної фізіології у сьомому та восьмому навчальних семестрах у вищих медичних закладах освіти. Книга також буде корисною інтернам, ординаторам, аспірантам, науковим співробітникам, що займаються фізіологією та суміжними з нею галузями біології та медицини. Її можна використовувати для післядипломного навчання лікарів та підготовки біологів.

Під час виконання перекладу українською мовою ми користувалися медичною термінологією, становлення якої здавна ґрунтується як на прямому запозиченні лексичних основ з латинської та грецької мов, так і на власній мовній основі відповідно до останніх міжнародних номенклатур. Це важливе для впровадження сучасної термінології у практичну медицину. Досвід авторитетних київської та львівської фізіологічних наукових шкіл свідчить про давні традиції використання наукових термінів, які співвідносяться з інтернаціональними і відповідають нормам українського правопису. У процесі розвитку світової науки та міжнародних контактів відбувається постійне збагачення лексичних ресурсів словами іншомовного походження. Запозичення деяких сучасних термінів з мови оригіналу було зумовлене доцільністю та практикою їхнього використання у міжнародному спілкуванні, а похідні слова від головних термінів утворені за правилами сучасного українського словотворення.

Медична наукова термінологія багата на синоніми, проте ми вживали найпоширеніші з них або їхній сучасний, оновлений варіант відповідно до змістового навантаження. Книга з огляду на фундаментальність висвітлення матеріалу містить численні скорочення та акроніми, які наведені згідно з поширеними формами українською та латинською абревіатурами. У роботі ми опирались на праці “Словник медичної термінології’” Інституту мовознавства Української академії наук, (Київ: Державне медичне видавництво, 1936. — 220 с.), “Українська медична термінологія у фаховій мові лікаря” (Київ: Книга плюс, 2001. — 176 с.) та сучасні міжнародні номенклатури: “Міжнародна гістологічна номенклатура” (Львів: Наутілус, 2001. -284 с.), “Анатомічний українсько-латинсько-англійський словник-довідник” (Київ: Довіра, 1997. — 343 с.), “Українсько-латинський анатомічний словник” (Львів: Стрім, 1999. — 216 с.), “Хімічна термінологія і номенклатура” (Вип. 1. Київ: Українська національна комісія з хімічної термінології і номенклатури, 1995. — 42 с.).

Висловлюємо щиру вдячність усім, хто причетний до створення цього підручника. Його видання, як і чимало інших видань, стало можливим завдяки допомозі мецената Григорія Малиновського. В особі добродія Григорія Малиновського маємо взірець шляхетної людини, для якої особистий успіх стає засобом для допомоги ближнім, засобом допомоги вимріяній українській державі. Велика подяка д-ру, професору Володимиру Бандері з Темпльського університету (США) за його цінну консультативну допомогу в реалізації цього проекту.

Над упорядкуванням видання працював колектив, який має досвід викладання українською та англійською мовами у Львівському державному медичному університеті ім. Данила Галицького та Київському національному медичному університеті ім. акад. О.О. Богомольця і виконання перекладів та адаптацій відомих підручників і книг. Сердечна подяка за виконану роботу д-ру мед. наук, професору Олександру Луцику, д-ру мед. наук, проф. Максиму Луцику, канд. мед. наук, доц. Ірині Гаврилюк, канд. мед. наук, доц. Олені Гаврилюк, канд. мед. наук Анатолію Невзгоді,

канд. фармацевт, наук, доц. Володимиру Огурцову, канд. мед. наук, доц. Андрію Цегельському, аспіранту Богдані Стойко, лікарю, магістру урології Мар’яну Тар-чинцю, біохіміку Ростиславу Білому та філологу Левку Підлясецькому. Висловлюємо подяку за цінні консультації та поради члену-кор. АМН України, д-ру мед. наук, проф. Володимиру Міхньову, засл. працівнику вищої школи України д-ру фармацевт, наук, проф. Борису Зіменковському та д-ру біол. наук, проф. Ростиславу Стойці.

Значних зусиль до цього видання доклали літературний редактор Мирослава Мартиняк і видавець Орест Коссак, за що їм щира вдячність.

Ми глибоко переконані, що підручник допоможе студентам медичних та біологічних спеціальностей успішно оволодіти основами фізіології. Будемо вдячні за всі критичні зауваження, які слугуватимуть подальшому вдосконаленню підручника.

Мечислав Гжегоцький Віктор Шевчук Оксана Заячківська

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини