Перелік уживаних скорочень

1,25-(OH)2D3 — 1,25-дигідроксихолекальциферол

16-ОГДГЕАС — 16-гідроксидегідроепіандростерон сульфат

2,3-ДФГ — 2,3-дифосфогліцерат

25-0HD3 — 25-гідроксихолекальциферол

5′-DI — йодотироніндейодаза першого типу

5′-DII — дейодаза другого типу

5-DI — дейодаза третього типу

5-НТ — рецептори серотоніну

5-ГІАК — 5-гідроксиіндолацетатна кислота

5-ГПЕТЄ — 5-гідропероксиейкозатетраєнова кислота

5-ФРПФ — 5-фосфорибозилпірофосфат

а-ВЛМ — а-ізоформа важких ланцюгів міозину

а-МСГ — а-меланоцистостимулювальний гормон

p-ARK — p-адренергічний рецептор

p-IFN — Р-інтерферон

р-ВЛМ — p-ізоформа важких ланцюгів міозину р-ЛТП — Р-ліпотропін поліпептид y-IFN — у-інтерферон

AASH — гормон, який стимулює виділення андрогенів наднирковими залозами АВР — андрогенозв’язувальний білок АС — аденілатциклаза

АСЕ — ангіотензиноперетворювальний ензим ANP — передсердний натрійуретичний пептид АРО — апопротеїн

АРІЮ — накопичення та декарбоксилювання попередників амінів

BDNF — нейротрофний фактор

BGP — білок Gla кістки

BMP — кістковий морфогенний білок

BNP — мозковий натрійуретичний пептид

CAG — цитозин-аденін-гуанін

CART — кокаїн- і амфетамінрегулювальний транскрипт

СаЗБ — кальційзв’язувальний білок

СВ1 — канабіноїдний рецептор 1

СВ2 — канабіноїдний рецептор 2

CBG — кортикостероїдозв’язувальний глобулін

CGRP — пептид, залежний від гену кальцитоніну

CD — кластер диференціації

CFTR — регулятор муковісцидозної трансмембранної провідності

CGRPa — пептид а, залежний від гена кальцитоніну

CGRPp — пептид р, залежний від гена кальцитоніну

CNP — натрійуретичний пептид С-типу

CNTF — циліарний нейротрофний фактор

СОНЬ — карбоксигемоглобін

СОХ-1 — циклооксигеназа-1

СОХ-2 — циклооксигеназа-2

CREB — цАМФ-чутливий елементозв’язувальний білок CYP — цитохром Р450

CYP11A — ензим відщеплення бокового ланцюга CYP19 — ароматаза DDAVP — десмопресин

ECL — ентерохромафіноподібний EGF — фактор росту епідермісу ЕР1-4 — цитокіни, ендогенні пірогени ERa — естрогеновий рецептор a ERp — естрогеновий рецептор р FEV1 — об’єм форсованого видихання першої секунди FGF — фібробластний фактор росту GAD — глютаматдекарбоксилаза GBG — глобулін, що зв’язує гонадні стероїди GDNF — нейротрофний фактор, продукований лінією гліальних клітин Gla — глутамінова кислота GLI — гліцентин

GLP-1 — глюкагоноподібний пептид 1

GLP-1 [7-36] — глюкагоноподібний пептид 1 (7-36)

GLP-2 — глюкагоноподібний пептид 2

GLUT — транспортер глюкози

GRPP — гліцентинозв’язаний поліпептид

НЬ — деоксигенований гемоглобін

НЬ02 — оксигемоглобін

hCS — хоріонічний соматотропін людини

Hct — гематокрит

HLA — лейкоцитарні антигени людини

HSB — білки теплового шоку

HS-KoA — відновлений КоА

ІСА — внутрішньосерцеві адренергічні клітини

IFN — інтерферон

Ід — імуноглобулін

IRS — субстрати інсулінового рецептора JAK — янус-тирозинкіназа LCR — ділянка локусного контролю LIF — інгібувальний фактор лейкемії Lp — ліпопротеїн LT — лейкотрієни L-ДОФА — 3,4-діоксифенілаланін МАР — білки-супутники мікротрубочок MGP — білок Gla матриксу МНС — основний комплекс гістосумісності ML1 — високоафінний сайт мелатоніну ML2 — низькоафінний сайт мелатоніну ММС — тучна клітина слизової оболонки MODY — діабет дорослих, що трапляється в молодих осіб MPGF — головний проглюкагоновий фрагмент MuSK- м’язово-специфічна кіназа Na+-K+-AT<D-a3a — натрій-калій-активована аденозинтри-фосфатаза

NaEK — натрієвий канал епітеліальних клітин

NF-KB — ядерний фактор кВ

NK — природна клітина-вбивця

NMDA — N-метил-О-аспарат

NOS — синтаза оксиду азоту

NPR — натрійуретичний пептид

Р0-нульовий білок

48 367-2

738 / ПЕРЕЛІК УЖИВАНИХ СКОРОЧЕНЬ

Р450 — цитохром Р450

P450scc — ензим відщеплення бокового ланцюга Р50 — парціальний тиск 02, за якого гемоглобін наполовину насичений 02

PAF — фактор активування тромбоцитів PARs — протеазоактивні рецептори PDE — фосфодіестераза PDGF — фактор росту тромбоциту pH — покажчик кислотності середовища, від’ємний логарифм концентрації йонів Н+ у середовищі Рі — неорганічний фосфор рК — показник рівноваги у хімічних реакціях PKD-1 — білок поліцистин-1 PKD-2 — білок поліцистин-2 PNMT — фенілетаноламін-ІЧ-метилтрансфераза PPAR — проліферативно-активований рецептор пероксисом PPARy- проліферативно-активований рецептор пероксисом у

PRa — прогестероновий рецептор А PRB — прогестероновий рецептор В PSA — простатоспецифічний антиген РТНгР — пептид, подібний до паратгормону PYY — поліпептид YY QRS — шлуночковий комплекс на ЕКГ QS2 — повна електромеханічна систола RU486 — міфепристон SF-1 — стероїдний фактор-1

SgK — натрій- і глюкокортикоїдорегулювальна кіназа SGLT — натрійзалежне транспортування глюкози SIADH — синдром “невідповідної1” гіперсекреції антидіуретич-ного гормону

SIF — малі інтенсивно флуоресцентні клітини у симпатичних вузлах

SRP — частинка розпізнавання сигналу SNAP — розчинний зв’язувальний NSF-білок SRY — ділянка Y-хромосоми, яка визначає стать людини StAR — білок негайного регулювання стероїдогенезу STAT — активатор білків транскрипції Т3 — трийодотиронін Т4 — тироксин TF — фактор транскрипції Тд АЬ — антитіло проти тироглобуліну TGF — трансформувальний фактор росту t-PA — тканинний активатор плазміногена ТРО АЬ — антитіло проти тиропероксидази TSF — тромбопоетичний стимулювальний фактор, тромбопоетин

TSH-R [block] АЬ — ТТГ-рецепторогальмувальне антитіло TSH-R [stim] АЬ — ТТГ-рецепторостимулювальне антитіло UCP — роз’єднувальний білок и-РА — плазміноген урокіназного типу V — уніполярне грудне електрокардіографічне відведення VH- уніполярне електрокардіографічне відведення з лівої ноги

VL — уніполярне електрокардіографічне відведення з лівої руки

VR — уніполярне електрокардіографічне відведення з правої руки

VEGF — судинний ендотеліальний фактор росту

Ар- р-амілоїд

АБС — активований білок С

АВ-вузол — атріовентрикулярний вузол

АВП — аргініновий вазопресин

АДГ — антидіуретичний гормон

АДФ — аденозиндифосфат

АКТГ — адренокортикотропний гормон

АпАТ — аланінамінотрансфераза

AM — адреномедулін

АМЛ — альвеолярні макрофаги легень

АМФ — аденозинмонофосфат

АПБ — амілоїдний прекурсорний білок

АПЕ — ангіотензиноперетворювальний ензим

АПК — антигено-презентувальна клітина

АПО — аполіпопротеїн

АПО Е — аполіпопротеїн Е

АРП — абсолютний рефрактерний період

АСК — азот сечовини крові

ACT — аспартатамінотрансфераза

AT — артеріальний тиск

АТБ — ацилтранспортний білок

АТФ — аденозинтрифосфат

АТФ-аза — аденозинтрифосфатаза

АХ — ацетилхолін

АХЕ — ацетилхолінестераза

БАС — боковий аміотрофічний склероз

БЕР — базальний електричний ритм

БП — безумовний подразник

ВЖК — вільна жирна кислота

ВІЛ — вірус імунодефіциту людини

ВІП — вазоактивний інтестинальний поліпептид

ВКР — внутрішньоклітинна рідина

ВЛМ — важкий ланцюг міозину

ВМК — ванілілманделова кислота

BMC — внутрішньоматкова спіраль

ВНМ — видимий надлишок мінералокортикоїдів

ВОР — вестибулоочний рефлекс

ВРП — відносний рефрактерний період

Г6ФДГ — глюкозо-6-фосфатдегідрогеназа

ГАБ — ГТФ-аза-зв’язувальний білок

ГАМК — у-аміномасляна кислота

ГАМКд-у-аміномасляна кислота А

ГАМКВ-у-аміномасляна кислота В

ГАМК-Т — ГАМК-трансаміназа

ГВК — голованілінова кислота

ГДФ — гуанозиндифосфат

ГЕТЄ — гідроксиейкозатетраєнова кислота

ГЗТ — глобулін, що зв’язує тироксин

ГМГ-КоА — З-гідрокси-З-метилглутарил

ГМФ — гуанозинмонофосфат

ГнРГ — гонадотропін-рилізинг гормон

ГПА — глюкокортикоїдноподібний альдостеронізм

ГПЗ — гальмівний потенціал з’єднання

ГПСП — гальмівний постсинаптичний потенціал

ГРІ — гормон росту-інгібувальний гормон

ГРл-В — гормон росту людини варіантний

ГРл-Н — гормон росту людини нормальний

ГРП — гастрин-рилізинг поліпептид

ГР-РГ — гормон росту-рилізинг гормон

ГТФ — гуанозинтрифосфат

ГФІ — глікозильована форма фосфатидилінозиту

ДА — дофамін

ДАГ — діацилгліцерол

ДГЕА — дегідроепіандростерон

ДГЕАС — дегідроепіандростерон сульфат

дгмк — 3,4-дигідроксиманделова кислота

дгт — дигідротестостерон

ДГФГ — 3,4-дигідроксифенілгліколь

ДІТ — дийодотирозин

дк — дихальний коефіцієнт

дпк — діетиламідлізергінова кислота

ДМТ -УУААдиметилтриптамін

ДНК — дезоксирибонуклеїнова кислота

ПЕРЕЛІК УЖИВАНИХ СКОРОЧЕНЬ / 739

ДОК — дезоксикортикостерон

ДОМ — 2,5-диметокси-4-метиламфетамін

ДОФА — диоксифенілаланін

ДОФОК — дигідрооксифенілоцтова кислота

ДПФХ — дипальметилфосфатидилхолін

ДТД — довготривала депресія

ДТП — довготривала потенціація

ДФГ — 2,3-дифосфогліцерат

Е1 — естроген

Е2 — естрадіол

ЕЕГ — електроенцефалограма

ЕЕТ — епоксиейкозатриєнова кислота

ЕКГ — електрокардіограма

ЕкоГ — електрокортикограма

ЕКП — ентеротоксин кишкової палички

ЕМГ — електроміограма

ЕНПП — ефективний нирковий плин плазми

ЕП — ендогенний піроген

ЕПГ — електрограма пучка Гіса

ЕРФ — ендотеліальнорозширювальний фактор

ЕС — ендоплазматична сітка

ЕТ-1 — ендотелін-1

ЕТ-2 — ендотелін-2

ЕТ-3 — ендотелін-3

ЗВО — загальна вода організму

ЗЗК — запрограмована загибель клітини

ЗПЗ — збуджувальний потенціал з’єднання

ЗПСП — збуджувальний постсинаптичний потенціал

ІВТ3 — індекс вільного трийодтироніну

ІВТ4 — індекс вільного тироксину

ІЗЦД — інсулінозалежний цукровий діабет

ІЛ — інтерлейкін

ІМФ — інозин-5′-монотрифосфат

ІНЗЦД — інсулінонезалежний цукровий діабет

ІПСП — інгібувальний постсинаптичний потенціал

ІРМ — інгібіторна речовина Мюллера

ІСР — інтерстиційна рідина

ІФ3 — інозитолтрифосфат (інозитол 1,4,5-трифосфат)

ІФР-І — інсуліноподібний фактор росту І

ІФР-ІІ — інсуліноподібний фактор росту II

ІФРЗБ-З — ІФР-зв’язувальний білок-3

КДО — коефіцієнт дихального обміну

КПЖК — коротколанцюгові жирні кислоти

КО — кінцевий об’єм

КоА — ацетил коензим А

КОМТ — катехол-О-метилтрансфераза

КППП — кортикотропіноподібний пептид проміжної частки

КРГ — кортикотропін-рилізинг гормон, кортиколіберин

КРП — концентрація реніну в плазмі

КСФ — колонієстимулювальний фактор

КСФ-Ґ — КСФ ґранулоцитів

КСФ-ҐМ — КСФ ґранулоцитів та макрофагів

КСФ-М — КСФ макрофагів

кт — комп’ютерна томографія

КФ — креатинфосфат

ЛГ — лютеїнізувальний гормон

ЛГРГ — лютеїнізувальний гормон-рилізинг гормон

ЛПВЩ — ліпопротеїни високої щільності

ЛПГ — ліпотропний гормон

лпднщ — ліпопротеїни дуже низької щільності

ЛПНЩ — ліпопротеїни низької щільності

ЛПСЩ — ліпопротеїни середньої щільності

ЛПС — ліпополісахарид

ЛТ — лейкотрієн

ЛХАТ — лецитинхолестеролацилтрансфераза МАО — моноамінооксидаза

МГМК — ванілілманделова (З-метокси-4-гідроксиманделова) кислота

МГФГ — З-метокси-4-гідроксифенілгліколь

МДМА — 3,4-метилендіоксиметамфетамін

МІТ — монойодтирозин

МКА — молекула клітинної адгезії

ММВ — максимально можлива вентиляція

ММК — міґрувальний моторний комплекс

ММР 02— мозковий метаболічний рівень 02

МПС — мембранний потенціал спокою

мРНК — матрична РНК

МСГ — меланоцитостимулювальний гормон

мск — м’язово-специфічна кіназа

МСО — мозковий судинний опір

МТ — мікротрубочка

МФ — мікрофіламент

МФР — маноло-6-фосфат рецептор

НА — недисоційована кислота

НАД*- нікотинамідаденіндинукпеотид

НАДН — дигідронікотинамідаденіндиклеотид

НАДН-ДГ — НАДФ дегідрогеназа

НАДФ+ — нікотинамідаденіндинуклеотидфосфат

НЕП — нейтральна ендопептидаза

НКП — нирковий кровоплин

НМЯ — ніжно-мостове ядро

НПП — нирковий плин плазми

НПЯ — надперехресні ядра

НСІПА — несупресорна інсуліноподібна активність

НСПЗЗ — нестероїдні протизапальні засоби

НСР — нормальний синусовий ритм

НСС — нижній стравохідний сфінктер

НТ — нейротрансмітер

00 — основний обмін

3 — обернений трийодотиронін

ПАГК -парааміногіпурова кислота

ПАЗТ — преальбумін, що зв’язує тироксин

ПАМП — проадреномедулін амінокінцевий 20 пептид

ПГ — простагландин

ПГКП — підвищене глікозилювання кінцевих продуктів

ПДРФ — поліморфізм довжин рестрикційних фрагментів

ПЕА — пальмітоїлетаноламід

ПЕГ — поліетилен гліколь

ПЕТ — позитронна емісійна томографія

ПІГ — пролактинінгібувальний гормон

ПКР — позаклітинна рідина

ПКС — протеїнкіназа С

ПЛАБ — 5-ліпоксигеназоактивувальний білок

ПЛл — плацентарний лактоген людини

ПЛР — полімеразно-ланцюгова реакція

ПМН — поліморфонуклеарні лейкоцити

ПМС — передмісячний синдром

ПНП — передсердний натрійуретичний пептид

ПОМК — проопіомеланокортин

ППВ — період перед ви кидання

ППП — потенціал, пов’язаний із подією

ПРГ — пролактин-рилізинг гормон

ПРФ — продукти розпаду фібриногену

ПТГ — паратгормон

РАП — ренінова активність плазми

РАС — ретикулярна активаційна система

РДС — гострий респіраторний дистрес-синдром

РДСН — респіраторний дистрес-синдром новонароджених

РНК — рибонуклеїнова кислота

рРНК — рибосомна РНК

РРХ — рецептор ретиноїду X

РФМ — регресійний фактор Мюллера

740 / ПЕРЕЛІК УЖИВАНИХ СКОРОЧЕНЬ

СА-вузол — синоатріальний вузол

сдг — сукцинатдегідрогеназа

СДД — специфічна динамічна дія

СК — секреторний компонент

СК-МВ — MB ізомер креатинкіназа

СМР — спинномозкова рідина

снщ — синдром набутого імунодефіциту

СОДИ — супероксиддисмутаза

СОКП — судинний орган кінцевої пластинки

СРДС — синдром раптової дитячої смерті

СРЧ — сигнальна розпізнавальна частина

СС 14 — соматостатин 14

СС 28 — соматостатин 28

СТГ-РГ — соматотропін-рилізинг гормон

СТЯ — субталамічне ядро

СУНСГ — синдром ураження нервової системи гіпербаріею

СФО — субфорнікальний орган

СФТ — середній фільтраційний тиск

ТГл — тиреоїдний гормон людини

ТР — тиреоїдний рецептор

ТРГ — тиреотропін-рилізинг гормон (тиреоліберин)

тРНК — транспортна РНК

ТТГ — тиреотропний гормон (тереотропін)

ТФРа — трансформувальний фактор росту а

ТФРр — трансформувальний фактор росту р

УДФ — уридиндифосфат

УДФГ — уридиндифосфоглюкоза

УДФГК — уридиндифосфоглюкуронова кислота

УП — умовний подразник

УТФ — уридинтрифосфат

ФАД — флавінаденіндинуклеотид

ФІФ2 — фосфатидилінозиту 4,5-дифосфат

ФЛ — фосфоліпаза

ФЛС — фосфоліпаза С

ФМН — флавінмононуклеотид

ФНП — фактор некрозу пухлини

ФРЕ — фактор росту епідермісу

ФРН — фактор росту нервів

ФСВ — фактор сироваткової відповіді

ФСГ — фолікулостимулювальний гормон (фоліберин)

ФФРЗ — рецептор 3 фібробластичного фактора росту

ФЧК — фактор четвертинного комплексу

фЯМР — функційний ЯМР

ХГл -хоріонічний гонадотропін людини

ХРП — хоріонічний гормон росту — пролактин

ХСл — хоріонічний соматомамотропін людини

хцк — холецистокінін

ХЦК-ПЗ — холецистокінін-панкреозимін

цАДФР — циклічна аденозиндифосфатрибоза

цАМФ — циклічний АМФ

цГМФ — циклічний гуанозинмонофосфат

ЦДФ — цитозиндифосфат

ЦНС — центральна нервова система

ЦОК — цитохромоксидаза

ЦОМ — центр організації мікротрубочок

ЦТФ — цитидинтрифосфат

ЧСС — частота серцевих скорочень

ШІП — шлунковий інгібувальний поліпептид

ШКФ — швидкість клубочкового фільтрування

ШРО — швидкий рух очей

ЯМР — ядерно-магнітний резонанс

ЯПШ — ядро поодинокого шляху

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини