СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Андрейчин М.А., Кота В.С. Епідеміологія: підруч. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. — 382 с.

Беляее Е.И., Ясинский А.А. Безопасность иммунизапии: пособие для врачей. — М., 2005. — 134 с.

Богомолов Б.П., Деснткин А. В, Лихорадка как важнейший симптом инфекционньїх и неко-торьгх неинфекциояньїх болезней // Клинмческая медицина, — 2007. — № 1. —

С, 4-Ю.

Кронштейн А. М., Токмалаев А.К. Паразитарньїе болезни человека: Протозоозьі и гельмин-тозьі. — М.: Изд-во Российского унивсрситста дружбьт народов, 2004, — 206 с.

Бруцеліез, Современньїе подходьі к терапии: пособие для врачей / Под ред. А.А. Щульдя-кова. М Г. Романшва. — Саратов; СПб., 2006. — 28 с.

Вакциньї и иммунизапия: совреметіное положение в мире. — ВОЗ: ЮНИСЕФ. — Женева, 1996. — 179 с.

Васильєв Б.Я., Васильєва Р.И., Лобзин Ю.В. Острьіе кишечньїе заболевания. Ротавирусьі и ротавирусная инфекция. — М.: Лань, 2000. — 272 с.

ВОЗ. Основньїе методьі лабораторной диагностики паразитарних болезней. — Женева: ВОЗ, 1994. — 112 с.

Возианова Ж.И. Инфекционньїе и паразитарньїе болезни: в 3 т. — К.: Здоровье, 2000—

2002.

Глобальная программа ВОЗ по борьбе прошв малярии [Електронний ресурс] / WHO, 20 L0. — Режим доступу: http;//www.who.int/malaria/abouCus/ru/index.htm]

Епідеміологічні особливості та клінічні прояви висипнотифозної інфекції в Україні (1981— 2000 рр.) / М,Д. Климчук. Л.С, Некрасова, В.М, Світа та Ін. // інфекційні хвороби. — 2003. — № 2. — С. 11-14,

ЗуееаЯМ., Яфаев Р.Х. Зшшемиология. — СПб : Фолиант, 2005, — 752 с.

Імунопрофілактика в практиці сімейного лікаря: навч. посібник / А.П. Подаваленко, Т.О. Чумачеяко, В.ї. Задорожна, І.С. Кратенко. — Харків: Фоліо, 2008. — 220 с.

Імунопрофілактика інфекційних хвороб і організація її проведення / І.П. Колеснікова, М.М. Марченко, Т.А. Мохорота та ін. — К., 2008. — 135 с.

Инфекционньїе болезни и дпидемиология / В.И. Покровский, С.Г. Пак, Н.И. Брико и др. — М.: ГООТАР-Мсдиа. 2009. — 816 с.

Інфекційні хвороби в загальній практиці та сімейній медицині / За ред. М.А. Андрейчина. — Тернопіль: ТДМУ, 2007. — 500 с.

Казанцев А.ЇЇ. Дифференциальная диагностика инфекпионньгх болезней. — М.: ООО “Ме-дицинское информационное агентство”, 1999. — 482 с.

Качество противомалярийньїх препарате [Електронний ресурс] / WHO, 2010. — Режим доступу: http://ww3v.who.int/malaria/diagnosis_treatment/quality/ru/index.hlml

Класифікація інфекційних і паразитарних хвороб / М.А. Андрейчин, А.О. Руденко, О.Л. Івахов, М.Д. Чемич. — Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. — 144 с.

Югініко-епідеміологічна характеристика марсельської (середземноморської кліщової) пропасниці в Автономній Республіці Крим / М.Д. Климчук, Б.М, Леженцсв, І.Ю. Андрухів та ін. // Лікарська справа (Врачебное дело), — 2002. — № 7. — С. 76—80.

Клінічний протокол надання медичної допомоги хворим на гарячку невідомого походження: наказ МОЗ України № 626 від 08.10.2007 р. // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. — 2008. — Ке L. — С. 56-57.

Козлов В.К. Современная концепция сепсиса. Основньїе гюпятия и определения // Клінічна імунологія. Алергологія. Тнфектологіи. — 2007. — № 2. — С. 60—67.

Крамарьов С.О., Виговська О.В., Закордонець Л.В., Воронов А.А. Інфекції та імунопрофілактика // Сучасні інфекції. — 2009. — № 3—4. — С. 12—17.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Курганова J.I. Екологічні особливості існування збудника висипнотифозної інфекції в сучасних умовах // Журн. АМН України. — 2005. — Т. 11. — 2. — С. 392—401.

Добзин Ю.В., Волжанин В.М., Захаренко С.М. Клиника, диагностика и лечение актуальньїх кишсчньїх инфекций. — СПб.: ИКФ “Фолиант”, 1999. — 192 с.

Марсельська (середземноморська клішова) гарячка в АР Крим: поширення та епідемічний потенціал рикетсіозу / М.Д. Климчук. Б.М. Лежснцсв, І.Ю. Атщрухів та ін. // Сучасні інфекції — 2001. — № 4. — С. 68-72.

Медицинская микробиология / Под ред. В.И. Покровского, О.К. Поздеева. — М.: ГЗОТАР-медицина, 1998. — 1200 с.

Медуницьін Н.В. Вакнинология. — М.: Триада-Х, 1999. — 272 с.

Наказ МОЗ України “Про удосконалення лабораторної діагностики рикетсіозів" № 59 від 22.12.2003 р.

Наказ МОЗ України “Про порядок проведення профілактичних щешіень в Україні та контроль якості й обігу медичних імунологічних препаратів” № 48 від 03.02.2006 р.

Необходилше ерочньїе действия для сохрансния зффективности противомалярийньїх ирепа-ратов [Електронний ресурс] / WHO, 2010. — Режим доступу: http://www.who.int/malaria/

diagnosis_trcatment/resistance/m/index.hlml

Паразитарньїе болезни человека (протозоозьі и гельминтозьі): руководство для врачей / Под рсд. В.П. Сергиева. Ю.В. Лобзина, С.С. Козлова. — СПб.: ООО “Издательство Фолиант”, 2008. — 592 с.

Парсонз П.З., Винер-Крониш Дж. П. Секрети нсотложной помощи / Пер. с англ. — М.: МЕДпресс-информ, 2006. — 640 с.

Практическое руководство по антиинфеюіионной химиотерапии / Под ред. Л.С. Страчун-ского, Ю.Б. Белоусова, С.И. Козлова. — Смолепск: МАКМАХ, 2007. — 464 с.

Проблема волинської гарячки в Україні / М.Д. Климчук., 1.1. Курганова. С.Ю. Люблінський, М.С. Кінара // Інфекційні хвороби. — 1999. — № 2. — С. 15—16.

Ребенок Ж.А. Возможтюсти диагностики септических заболсваний // Зпилемиология и ин-фекционньте болезни. — 2001. — № 2. — С. 47—50.

Ребенок Ж.А. Септические заболевания — сепсис // Сучасні інфекції. — 2002. — № 3. — С. 103-105.

Ротаеирусная инфекция: учебно-методическое пособие. — К.: Олпринт, 2004. — 116 с.

Ротаеірусна інфекції: клініка, діагностика і комплексна терапія: методичні рекомендації / НМАПО імені П.Л. Шулика. — К., 2003. — 26 с.

Руководство по знидемиологии ипфекционньїх болезней / Под ред. В.И. Покровского. — М,: Медицина. — 1993. — Т. 1. — С. 252—294.

Синяк К.М., Гирін В.М. Епідеміологія з основами медичної паразитології. — К.: Здоров’я. 2001. — 620 с.

Cyxapee В.М., Караваев В.Е. Злидсмиологический паротит. Учебно-методическос пособие для студентов и врачей. — Планово, 1998. — 60 с.

Тарасевич И.В. Современньїе представлення о риккетсиозах // Клин, микробиология и антимикробная химиотерапия. — 2005. — Т. 7. — № 2. — С. 119—129.

Тіщ Норберш У. Клиническое руководство по лабораторним тестам / Пер. с англ. — М.: ЮНИМЕД-пресс, 2003. — 960 с.

Тропичеаше болезни: учебник / Под ред. Е.П. Шувалопой. — 4-е изд., перераб. и дон. — М.: Медицина, 1996. — 544 с.

Учайкин В.Ф., Шамшева О.В. Вакцинопрофилактика. Настоящее и будущее. — М.: ГЗОТАР-Медицина, 2001. — 400 с.

Хайтович А.Б., Коваленко Л.С. Природньїе очаги инфекций на территории Украиньї [Електронний ресурс] // ArcReview — 2006. — № 4 (39). — Режим доступу: http://www.dataplus.ru/ ARCREV/Number_39/11_ukr.html

Черкасский Б.Л. Инфекционньїе и паразитарньїе болезни человека: Справочішк зпидемио-лога. — М.: Изд-во “Медицинская газета”, 1994. — С. 293—296.

Шкарин В.В., Воробьева О.Н. Иммупопрофилактика: учеб, пособие. — Нижний Новгород, 2008. — 178 с.

Шлоссберг Д., Шульман И.А. Диффсрснциальттая диагностика инфекционньїх болезней / Пер. с англ. — М.; СПб.: ВИНОМ; Невский диалект, 1999. — 318 с.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Ющук Н.Д., Венгеров Ю.А. Лекции по инфекционньш болсзням. — Т. 2. — 2-е і-тзд., пере-раб. и доп. — М.: ВУНМЦ, 1999. — 454 с.

Якобисж М. Імунологія / Пер. з ттольс.; за ред. В.В. Чоп’як. — Вінниця: Нова книга, 2004. — 672 с.

Anderson E.J., Weber S,G. Rotavirus infection in adults // Lancet Infect Dis. — 2004. — N 4. — P. 91—99.

Arash M.S., Eiman N.A., Nili N.A, Dermatologic Manifestations of Viral Hemorrhagic Fevers [Електронний ресурс] / — Режим доступу: http://emedicine.medscape.eom/articte/l 134475-overview

Bhimma R. Hemorrhagic Fever With Renal Failure Syndrome [Електронний ресурс] / R. Bhimma, V.K Sairam. L. Travis — Режим доступу: http://cmcdicme.rncdscape.com/articlc/982142-overview#

Biosafety in Microbiology and Biomedical Laboratories, U.S. Department of Health and Human Services, HHS publication (CDC) 99—S395, 4th ed. April 1999, P. 11—14.

Botrelia burgdorferi sensu late: Taxonomic, Epidemiological, and Clinical Implications / CL Wang,

A. P. van Dam, I. Schwartz, J. Dankert // Clinical Microbiology Reviews. — 1999. — Vol. 12. — N 4. — (0893-8512/99): P. 633-653.

Botrelia: Molecular Biology, Host Interaction and Pathogenesis / Ed. by D.S. Samuels, J.D. Radolf. — Caister Academic Press, 2010. — ISBN 978-1-904455-58-5.

Curt ha B.A. West Nile Encephalitis [Електронний ресурс] / — Режим доступу: http://emedicine. medscape.com/article/234009-overview

Cook G.C. Parasitic diseases in clinical practice. — London: Springier-Verlag, 1990. — 468 p.

Pigott D.C. Viral Hemorrhagic Fevers [Електронний ресурс] / D.C. Pigott. — Режим доступу: http://emedicine.medscape.com/amclc/830594-ovemew

Gershon A.A. Rubella virus (German Measle) / Ed. by G.L. Mandell, J.F.. Bennett, R. Dolin [4th ed.J j j Principles and Practice of Infectious Diseases. — New York: Churchill Livingstone, 2005. — Vol. 2. — P. 1459—1565. Hantaviruses [Електронний ресурс]. — Режим доступу: littp://virology-online. com/viruses/Hantaviruses.htm

Hemorrhagic Fever with Renal Syndrome (HFRS) [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http: //w w w. c dc. go v/ha nta v iru s/hfrs/і n d ex, h t ml #

lCD-10 Version: 2010 [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://apps.who.int/ classifications/apps/icd/icdlOontine/

International travel and health [Електронний ресурс] / WHO, 2010. — Режим доступу: http:// www. wh о. і n t/ ith/en/

Lyme disease [Електронний ресурс] / J.O. Meyerhoff. J.A Edlow, D.M. Elston, T. Madappa, C.M. Mowad, R.A. Schwartz, F.P. Thomas, R.P. Vinson, S. Wu. — Режим доступу: hup://emedicine. medscape.com/articlc/330178-overview

Manchanda V. Meningococcal disease: History, epidemiology, pathogenesis, clinical manifestations, diagnosis, antimicrobial susceptibility and prevention / V. Manchanda, S. Gupta, P. Bhalla // Indian Journal of Medical Microbiology. — 2006. — Vol. 24. — (Is. 1): P. 7—19.

Other Tick-borne Spotted Fever Rickettsial Infections [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www. ede.gov/otherspo11 ed feveг/

Prevention of rotavirus disease: guidelines for use of rotavirus vaccine / American Academy of Pediatrics, Committee on Infectious Diseases Pediatrics, 2007. — P, 119, 171 — 182,

Rickettsial Infection http://emedicine.medscape.com/aiticle/231374-overview

GompfS.G. Arenaviruses [Електронний ресурс] / S.G. Gompf, K.M. Smith, U. Choc. — Режим доступу: http://em edicine. mcdscapc. com/article/212356-overview

State of the World’s Vaccines and Immunization. — WHO, 2008. — 97 p.

Thyphus [Електронний ресурс] / J.F. Okulicz, M.S. Rasnake, E.A. Hansen, B.A. Cunha. — Режим доступу: htip://emedicine,medscape.com/article/231374-overview

WHO, Division of Control of Tropical Diseases. Progress Report 1997. — Geneva: WHO/CTD/ PR. — 1998. — 34 p.

Widdowson M.A, Rotavirus disease and its prevention / M.A. Widdowson, J.S. Bresee, J.R. Gentsch, R.L Glass // Curr. Opin. Gastroenterol. — 2005. — N 21 (1). — P, 26—31.

Williams K.P. A Robust Species Tree for the Alphaproteobacteria / K.P. Williams,

B. W. Sobral; A.W. Dickerman. — Journal of Bacteriology. — 2007. — N 189 (13). — P. 4578—4586.

Інфекційні хвороби: підручник / За ред. О.А. Голубовської