Циклічний АМФ

Вторинним месенджером є також циклічний АМФ (цАМФ) (рис. 1-43). Деякі з багатьох лігандів, що діють через це з’єднання, наведені в табл. 1-8. Циклічний АМФ є циклічним аденозин-3′,5′-монофосфатом. Він утворюється від АТФ унаслідок дії ензиму аденілатциклази і конвертується в неактивний 5″-АМФ унаслідок дії ензиму фос-фодіестерази. Циклічний АМФ активує циклічну нукле-отидозалежну протеїнкіназу (протеїнкіназу А), що, як і про-теїнкіназа С, каталізує фосфорилювання білків, змінюючи їхню конформацію та активність. Типовим прикладом є активування кінази фосфорилази в печінці адреналіном через цАМФ та протеїнкіназу А (див. рис. 17-13). Окрім цього, активна каталічна субодиниця РКА рухається до ядра і фосфорилює цАМФ-чутливий елементозв’язу-вальний білок (CREB — від англ. cAMP-responsive element-binding protein). Цей фактор транскрипції надалі зв’язується з ДНК і змінює транскрипцію низки генів.

Циклічний АМФ метаболізує фосфодіестераза. Цю фосфодіестеразу інгібують метилксантини, зокрема кофеїн та теофілін, унаслідок чого такі з’єднання посилюють впливи гормонів та трансмітерів, опосередковані через цАМФ.

Вільям Ф. Ґанонґ. Фізіологія людини