ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ

— За редакцією — О .А. ГОЛУБОВСЬКОЇ

київ

ВСВ «МЕДИЦИНА» 2012

УДК 616.9(075.8) ББК 54.5;57.33 174

Авторcький колектив:

О.А. Голубовська. М.А. Андрейчин, А.В. Шкурба, К.І. Бодня, Н.А. Васильєва, Б.А, Ге-расун, Б.М. Дикіш, Г.М. Дубинська, І.А. Зайцсв, О.М. Зінчук, 1.3. Карімов, Г.М. Коваль, В.М. Козько, В.С. Копча, Г.Б. Матейко, Л.В. Мороз, В.Д. Москалюк, М.О. Пересадні, О.Я. Пришляк, О.В. Рябоконь, К.Л. Сервецький, Я.А. Соцька, В.О. Тєрьо-мшп, В.М. Фролов, Т.В. Чабан. М.Д. Чемич, Л.Р. Шостакович-Корсцька, В.А. Боднар, О.М. Домаїиенко, В.М. Жидкіх, В.В. Захлєбаєва, О.Л. Івахів, О.М. Ізюмська, Н.І. Ільїна, Т.М. Котел енська, М.І. Красно в, Н.Г. Малиш, Г.1. Салон ікіді, О.В. Юрко

Рецензенти:

Крамарьов С.О., проф., д-р мед. наук, зав. кафедри інфекційних хвороб НМУ

імені О.О. Богомольця;

Малий В.П., проф., д-р мед. наук, зав. кафедри інфекційних хвороб ХМАПО;

Дуда О.К.у проф., д-р мед. наук, зав, кафедри інфекційних хвороб НМАПО

ім. П.Л. Шулика

Інфекційні хвороби: підручник / За ред. О.А. Голубовської. — К.: ВСВ “Ме-174 дичина”, 2012, — 728 с. + І2 с. кольор. вкл.

ISBN 978-617-505-214-3

У підручнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші інфекційні й паразитарні хвороби. Особливу увагу приділено захворюванням, які трапляються на території України, хворобам, що становлять значну світову небезпеку та підлягають регуляції Міжнародними ме-дико-санітарними правилами 2005 року’, інфекційним і паразитарним хворобам, які можуть бути завезені на територію нашої країни й становлять проблему медицини подорожей і тропічної медицини. Висвітлено заіадьні питання інфектології, принципи класифікації інфекційних хвороб, діагностики, лі купання і профілактики, у тому числі імунопрофілактики.

Дня підготовки підручника використано сучасні матеріали і рекомендації ВООЗ, зарубіжні публікації провідних фахівців. Класифікацію інфекційних і паразитарних хвороб викладено на основі Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду. Метоли діагностики, лікування і профілактики наведено в повній відповідності із чинними міжнародними рекомендаціями і консенсусами. Наданий матеріал повністю адаптований до змістових модулів затверджених типових програм з навчальної дисципліни «інфекційні хвороби» для переддипломної підготовки фахівців за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-ирофілактична справа», «Стоматологія», «Медична психологія». Усі розділи підручника містять основні положення, питання й тести для самопідготовки відповідно до засад сучасного навчального напряму — Болонського процесу. У книзі надано кольорові ілюстрації найпоширеніших інфекційних хвороб. Більшість анатомічних термінів викладені згідно з Міжнародною анатомічною номенклатурою, затвердженого IV з’їздом анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України.

Для студентів виших навчальних медичних (фармацевтичних) закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів і курсантів факультетів піелядипломної освіти, а також сімейних лікарів, фахівців медицини невідкладних станів, лікарів-інфекціоністів.

УДК 616.9(075.8) ББК 54.5;57.33

© О.А. Гшіубовеька, М.А. Андрейчин, А.В. Шкурба, К.І. Бодня.

H. А. Васильєва, Б.А. Герасун, Б.М. Дикий, Г.М. Дубинська,

I. А. Зайцсв. О.М. Зінчук, 1.3. Карімов, Г.М. Коваль, В.М. Козько, В.С. Копча, Г.Б. Матейко, Л.В. Мороз, В.Д. Москалюк, М.О. Пересадін. О.Я. Пришляк, О.В. Рябоконь, К.Л. Сервецький, Я.А. Сонька, В.О. Тєрьошин, В.М. Фролов, Т.В. Чабан, М.Д. Чемич, Л.Р. Шостакович-Корецька, В.Л. Боднар, О.М. Домашенко, В.М. Жидкіх, В.В. Захлєбаєва, О.Л. Івахів, О.М. Ізюмська, Н.І. Ільїна, Т.М. Котелевська. М.І. Краснов, Н.Г. Малиш.

Сапопікіді, О.В. Юрко, 2012

ISBN 978-64*7-505-214-3 Медицина ”, оформлення, 2012