§ 27. Болгарія кондукетором — вождем держави. До країни було введено ні- мецькі війська, які розмістилися в районах нафтових промис- лів. Німеччина та Румунія уклали нерівноправний торговель- ний договір, за яким установився контроль над румунською промисловістю. Румунія стала одним з основних постачальни- ків продуктів харчування, сировини й нафти для Німеччини. 6 квітня 1941 р. Румунія …

Continue reading Болгарія Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 26. румунія румунія В ПерШій СВітоВій Війні. У серпні 1916 р. ко- роль Румунії Фердінанд I, заручившись обіцянками країн Антанти про передачу його країні частини територій Австро- Угорщини, оголосив про вступ у Першу світову війну. На та- кий крок його спонукав успішний наступ російських військ (Брусиловський прорив). Проте слабо озброєна румунська ар- мія зазнала …

Continue reading румунія Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 25. Угорщина 11. Охарактеризуйте політичний розвиток ЧСр у 1920—1938 рр. 12. З’ясуйте особливості еко- номічного розвитку ЧСр у міжвоєнний період. 13. дайте оцінку політики чехословацького уряду щодо національ- них меншин у 1920—1930-х рр. § 25. угорщина 14. Складіть таблицю «Сприятливі та стримуючи чинники економічного розвитку ЧСр у міжвоєнний період». 15. Проведіть дискусію за проблемним …

Continue reading Угорщина Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 24. Чехословацька республіка Національного комітету діяла сформована у вересні Соціаліс- тична рада, у якій об’єдналися соціал-демократи й Чеська со- ціалістична партія. Наприкінці вересня Національний комітет було створено і в Словаччині. Отже, з’явилися структури, які у сприятливий момент проголосили б утворення Чехословацької республіки. Восени 1918 р. правлячі кола Австро-Угорщини, передчу- ваючи свою поразку, почали вивозити …

Continue reading Чехословацька республіка Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 22—23. Друга річ Посполита ВіДноВлення ДержаВної неЗалежноСті. ю. ПілСуДСький. Із моменту втрати державності польський народ вів наполе- гливу боротьбу за відновлення своєї державності. У роки Пер- шої світової війни склалися два політичні табори, які у своїй боротьбі покладали надії на одну з ворогуючих сторін. Сили, що об’єдналися навколо Партії народної демократії (ендеків) на чолі …

Continue reading Друга річ Посполита Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 20—21. Виклики міжвоєнного часу Зміни В роЗВитку каПіталіЗму. Після завершення Пер- шої світової війни країни Заходу увійшли в період трива- лої перебудови класичного буржуазного суспільства з наявністю численних варіантів розвитку. Це спричиняло гострі зіткнення різних політичних сил щодо шляху, який має обрати суспіль- ство. У дискусіях і суперечках між ними вироблявся новий напрямок розвитку …

Continue reading Виклики міжвоєнного часу Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 18—19. радянський Союз ВПлиВ ПерШої СВітоВої Війни на СтаноВище В роСії. Ро- сія не входила до першої десятки найбільш постраждалих у війні країн, незважаючи на величезну кількість людських жертв (друге місце після Німеччини). Вона втратила близько 1,8 млн загиблими й 5 млн осіб пораненими та полоненими. За непрямими підрахунками, серед загиблих у складі російської …

Continue reading радянський Союз Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 16—17. німеччина нПаеСрліДки Шої СВітоВої Війни Для німеччини. Війна завершилася для Німеччини поразкою. Становище країни, яка програла війну, закріпили умови Версальського мирного договору з переможцями. Війна дуже дорого коштувала Німеч- чині. Людські втрати становили 2 млн осіб загиблими і 4 млн осіб пораненими й скаліченими. Понад 1 млн німецьких вій- ськових опинилися в полоні. …

Continue reading німеччина Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 15. італія За Цим Параграфом Ви Зможете: визначити особливості становища італії після Першої світової війни; оха- рактеризувати процес здобуття вла- ди італійськими фашистами; аналізу- вати фашизм в італії в 1922—1939 рр. ПригаДайте 1. Якими були особливості соціаль- но-економічного і політичного розви- тку італії на початку XX ст.? 2. Якою була участь країни в Першій …

Continue reading італія Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 14. Франція  Перша світова війна для Великої Британії стала одно- часно тріумфом перемоги та трагедією для економіки й населення.  Внутрішньополітичний курс і методи вирішення проб- лем британськими урядами міжвоєнного періоду визна- чалися, як і раніше, їхньою партійною належністю.  Зовнішньополітичний курс Великої Британії в міжво- єнний період відбивав її прагнення відігравати провідну …

Continue reading ранція Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк