§ 13. Велика британія За Цим Параграфом Ви Зможете: характеризувати становище Великої Британії після Першої світової війни; пояснювати, якими були характер- ні риси розвитку країни в 1918— 1929 рр.; визначати особливості Великої Британії в передвоєнному десятилітті; аналізувати зовнішню по- літику Великої Британії в міжвоєнний період. ПригаДайте 1. Якими були характерні риси со- ціально-економічного й політичного …

Continue reading Велика британія Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 12. Сполучені Штати америки За Цим Параграфом Ви Зможете: визначати особливості становища США після Першої світової війни; характеризувати становище країни в період економічної кризи 1920— 1921 рр.; пояснювати, якими були особливості розвитку США в добу «проспериті»; аналізувати вплив «ве- ликої депресії» на країну; характе- ризувати «новий курс» Ф. рузвельта. ПригаДайте 1. Якими були особливості …

Continue reading Сполучені Штати америки Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 11. Міжнародні відносини в 1920-х рр. Мирні договори, які утворювали Версальсько-Вашингтонську систему, навіть за наявності значних недоліків і багатьох суперечностей між державами-переможницями сприяли стабілізації міжнародних відносин у повоєнному світі. Однак питання потребували ви- рішення. У 1920-х рр. країни намагалися вдосконалити Вер- сальсько-Вашингтонську систему договорів. Так, правлячі кола держав-переможниць переконалися, що спроби ізолювати ра- дянську …

Continue reading Міжнародні відносини в 1920-х рр. Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 10. Вашингтонська конференція 1921—1922 рр. За Цим Параграфом Ви Зможете: пояснювати, якими були основні міждержавні суперечності на дале- кому Сході; характеризувати основні рішення Вашингтонської конферен- ції; визначати сильні й слабкі сто- рони Версальсько-Вашингтонської системи. ПригаДайте 1. Які держави вели суперництво за вплив в Азіатсько-тихоокеансько- му регіоні на початку XX ст.? 2. Яки- ми були …

Continue reading Вашингтонська конференція 1921—1922 рр. Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

розділ II. облаШтуВання ПоВоєнного СВіту § 8—9. Паризька мирна конференція 1919—1920 рр. За Цим Параграфом Ви Зможете: порівнювати наміри головних дер- жав-переможниць у війні на кон- ференції; пояснювати особливості «українського питання» на Паризькій мирній конференції; характеризува- ти головні положення Версальського договору з німеччиною; визначати особливості механізму створення, переваги й недоліки Ліги націй. ПригаДайте 1. Яким …

Continue reading Паризька мирна конференція 1919—1920 рр. Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 6—7. Воєнні кампанії та події 1917—1918 рр. За Цим Параграфом Ви Зможете: пояснювати, як вплинули на хід війни вступ у неї США та Лютнева револю- ція в росії; характеризувати розгор- тання воєнних дій у 1917—1918 рр.; визначати особливості розпаду Ав- стро-Угорщини і революції в німеч- чині; характеризувати результати й наслідки Першої світової війни. ПригаДайте …

Continue reading Воєнні кампанії та події 1917—1918 рр. Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

§ 4—5. Воєнні кампанії та події 1915—1916 рр. За Цим Параграфом Ви Зможете: характеризувати розгортання воєн- них дій у 1915—1916 рр.; порівню- вати воєнні кампанії 1915 та 1916 рр.; визначати особливості війни на морі та підводної війни; наводити факти виснаження воюючих держав затягу- ванням війни; пояснювати, яким був вплив війни на суспільство. ПригаДайте 1. Якими …

Continue reading Воєнні кампанії та події 1915—1916 рр. Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

Право для безоплатного розміщення підручника в мережі Інтернет має Міністерство освіти і науки України http://mon.gov.ua/ та Інститут модернізації змісту освіти https://imzo.gov.ua О. В. Гісем, О. О. Мартинюк Всесвітня історія Профільний рівень Підручник для 10 класу закладів загальної середньої освіти Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків Видавництво «Ранок» 2018 УДК [37.016:94](075.3) Г51 Рекомендовано Міністерством освіти …

Continue reading Всесвітня історія О. В. Гісем, О. О. Мартинюк

Завершення Другої світової війни. Ціна перемоги Упродовж своєї історії людство пережило багато катастроф і трагедій, проте жодна з них за масштабами не може зрівнятися із Другою світовою війною. Друга світова війна завершилася 2 вересня 1945 р. Визволителями України й творцями перемоги були люди різних національностей – від рядових до маршалів, солдати – українці Радянської армії …

Continue reading Завершення Другої світової війни. Ціна перемоги ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький

Вигнання з України нацистських окупантів Катастрофа, якої зазнали війська Вермахту під Сталінградом, підготувала передумови для очищення України від окупантів. 18 грудня 1942 р. ворога вибили з перших українських сіл. Після перемоги на Курській дузі в липні 1943 р. радянські війська перейшли в контрнаступ і за короткий час очистили Лівобережну Україну й весь Донбас. Вигнання нацистських …

Continue reading Вигнання з України нацистських окупантів Повсякденне життя українців ІСТОРІЯ УКРАЇНИ Віталій Сергійович Власов Станіслав Владиславович Кульчицький