Із приходом юдеїв на Близький Схід з’являється легенда про Давида (велетня, що давить вид), який переміг філістимлянина Іоліафа. Ця перемога започаткувала геноцид філістимлянських племен гебреями. Після падіння Вавилону і довготривалого блукання в пустелі юдеї завоювали Ханаан. Цвітучі землі Ханаану були заселені племенами пелазгів. І Це й досі у топонімах Палестини збережені доп брейські назви. Ось наприклад: назва річки Йордан у язичницькій Русі-Україні Яр-Дана означало яскрава Дана, гарна Дана Богиня Води. Ще задовго до приходу християн наші предки с вятували Йордан. Чи ось назва міста Єрусалим означає «с-рус-алим“, тобто поселення племені русів. В назві гори Іолгофи закладено сум» гола голова. Іноді Голгофу ся->тожнють із черепом, але л і’-р’-н це ,еж іола гмоиа. Доречно паї ати, що одним із то

90

Евшматпя схлг. г

понімів Поділля і Придністров’я є Голгори. іІазарет — місто на зорі. Галілея — місто, де проживали гали, предки галичан. У назві юдейського храму «синагога» збережено догебрейський міфологічний зміст — Син Гога. Юдейський священик називається равін. тобто ототоженений з сонцем Ра…він. Можна до безконечності наводити факти запозичень, та на мою думку, достатньо і вищезгаданого, аби ще раз, вже з точки зору міфологи і топоніміки довести, що саме наші предки сприяли розвитку цивілізації на Близькому Сході.

Із приходом християнства на Русь-Україну відбулася величезна руйнація нашої історичної спадщини, а, відповідно, і бонового мистецтва. Причини такого страшного геноциду можна знайти, якщо уважно прочитати Біблію. Верховна книга християн описує історію юдейського народу, його вірування. Богів і ворогів. Із Біблії можна дізнатись про народ магог, провідником якого с Цар Гог. Царю Гогу належали князівства Роша, Мешеха і Фувала. Дослідник біблійських текстів В. Шміт у «Біблійному словнику* пише: «магогія репрезентує велику скитську расу44 і пояснює, що країна «Магог* означає «Країна Божа“, а слово «гомер* у нього означає «досконалість». Від слова «гомер“ пішло «кімер“. Зараз історикам відомо, що Скитія. Гомерія. Кимерія — це назви нашої Батьківщини у стародавні часи. Якщо Магогія — цс Скитія, то в Біблії йде згадка про нашу прадавню пеньку-Укрпїну. Доречно зауважити, що Гсродот теж стверджував, що «гогн і магоги — це народ скитський*. А візантійський історик Йо-сиф Флавііі співставляв магогів із мідіііцями та парфянами, і князя Роша із Росом (Рош — по грецькії Коз).

За Біблією, народ магог — одвічний ворог юдеїв. У гебраїв слово «гог“, як і слово «гой*, мають негативне значення. Із історії відомо, що у догебрейську добу багаті землі Ханаану були заселені пелезгами-палестинцями, які були спокрівленнми родичами росів, скитів, магогів, гогів; тому і не дивно, що юдеї називали своїх ворогів гоями, тобто народом, який пішов від До*, а точніше від Іо-ра — піна Сонця-Ра, царя Єгипту. Палестини і Скитії.

В українській мові «гойя* — це сама суть життя. У первісному значенні слово “гоГ означало діти Сонця, щирі і щедрі орач і-хлібороби. Гої — це люди із гори, із самих небес. Після смерті душі наших предків поверталися на Сонце-Ра, можливо звідси в нашій мові «ран» (ра-й), або ж «полетіли у вирій* (ви-рай). Своє’ замішування чимось наші предки відтворювали словом-звуком «ого“ або «ого-го’ (60|.

Як бачимо, склад-корінь «го* є у нашій мові й сьогодні Поринаючи у ного сутність, ми можемо розкодувати палітру протидій, закладену в зміст наших слів, частково відродити стародавню міфологію і відновити, здавалося втрачену, прадавню історію нашого народу’. На мою думку, слово «Гопак* таке ж давнє, як і українська нація. Цілком ймовірно і те. що стародавня назва бойового мнеге

91

/Ладів

‘країнпів була Лопак», і ось чому. Перша частіша слова Лб-Лб-“ підтверджує віру наших предків V божественне ПОХОД» * • — нашого народу; зв’язує ііого з Горішнім Богом Гором, Ором,

С>ркм, Арісм. з царем Ібгом. Горохом (Гор…Ох), богатирем Котигорошком (Коти-Іоро-шком); вказує на те. що сутність «Го“ у постійному русі вгору, на вершину досконалості духу й тіла. Друга ж частина ..пал”, тобто ііого видозмінена форма «гіак”, підверджує бойову суть слова -Гопак”, і ось чому: склад-корінь «пал” відтворює чоловічу суть. «Пал” — є складовою назв зброї: паля, палиця, палюга, палаш, пальчак. «Пал” також є складовою слів, які символізують місце захисту — палац, палата. Військові козацькі поселення мали нашу «паланмґ. Бойові підрозділи називались «полками», а їх головний — «полковник1*, «полковий”. Улюбленою стравою козаків у походах була «паляниця”. Хоробрим воям у Січі давали прізвища — Паливода. Палихвіт. Палисвіт і т. п. Склад-корінь «пал”, як і «Гои містить у собі цілу палітру часом протилежних змістовних навантажень. «Пал”, як і «Го“ символізує горіння, палання, паління, палахкотіння. палке бажання до вдосконалення.

«Го* і «Пал” — символізують шлях на вершину досконалості духу і тіла. «Го“ і «Пал”, часом трансформовані у слово «Гонак“, символізують бонове мистецтво наших предків від найдавніших часів, і змушують нас сьогодні прикласти максимум зусиль для відродження, оновлення, і вдосконалення ще не втраченої техніки боротьби.

Перша спроба відродження бойовго Гопака показала, що бойове мистецтво українців багато в чому перевершує східні школи боротьби Спираючись на історичні корені свого народу, його філософію, вірування, обряди та звичаї, боновий Гопак зможе формува-і и молоді дух воїнів, сприятиме відродженню національної горловії. закладе підвалини утвердження стану воїнів України.

1

Татка бойового Гопоягз

III. Техніка бойового Гопака

Виховання лицарів України — це складний процес різнобічного вишколу, спрямований на досягнення воєм вершин духовної та тілесної досконалості. Для гармонійного розвитку тіла вої України повинні досконало вивчити технічні елементи бойового Гопака.

Техніка бойового Гопака — це сукупність фахових дій, потрібних вою для успішного ведення боротьби. Завдячуючи вивченій техніці, вой може, в рамках правил змагань, розв’язувати поставлені перед ним завдання мистецького, технічного, тактичного і стратегічного характеру.

Бойовий Гопак має везичезну кількість технічних елементів, які різняться за руховим завданням змін тіла у просторі й забезпечують здійснення поставленої мети.

За цільовим призначенням технічні елементи бойового Гопака розподіляються на техніку нападу і техніку захисту7; остання складається з техніки кроків і техніки взаємодії.

Вивченню техніки кроків передує вивчення стійок, позицій та допоміжних способів пересування.

Техніка взаємодії потребує поступового вивчення технічних елементів від найпростіших до найскладніших. Складається техніка взаємодії із стусанів, копняків, присядок, повзунців. підсікань, затул, перепон і відбивань руками та ногами. Окрім вищевказаного, техніка взаємодії поділяється відносно положення тіла: — стоячи, у напівприсядці, у глибокій присядці, у стрибку, лежачи.

У цій книзі подано головну техніку бойового Гопака. У наступному, третьому виданні, буде висвітлена допоміжна техніка українського бонового мистецтва.

Стійки

Бойові стійки Гопака характеризуються широким різноманіттям. Головним у стійках є взаєморозташування ніг, що впливає на стійкість козака і дає йому змогу, змінюючи стійки, уникати враження та ставати у зручну позицію для котратаки. Стійки поділяються на ритуальні та бойові, бонові ж — на головні та допоміжні. Допоміжні стійки є проміжними при виконанні бонових кроків.

93

і

Володимир ІІіштп

На малюнку 1 зображена ритуальна стійка «Свічка», із неї виконують перехід у бонові.

На малюнку 2 зображено ритуальну стінку «Шерега». ІГю стійку виконують при шикуванні у лаву на початку та в кінці вишколу.

На малюнку 3 зображена стійка «Раменна розкоса». Ця стінка може бути ритуальною, допоміжною і бойовою. Окрім цього, її виконують при обрядовому виконанні пісні на початку і після закінчення вишколу.

На малюнку 4 зображена стійка «Раменна зкоса». Ця стійка найчастіше використовується у боротьбі супроти декількох суперників, а також як допоміжна при виконанні бонових кроків.

Мал. 3. Мал. 4.

Ст. «Раменна розкоса’4. Ст. «Раменна зкоса“.

94

Техніка бойового Гопака

Мал. 5.

Ст. «Раменна основна».

Ст. «Кут“,

На малюнку 5 зображена стійка «Раменна основна». Стопи в цій стінці паралельно розставленні на ширину плечей. Стійка «Раменна основна» використовується як допоміжна та бойова.

На малюнку 6 зображена стійка «Кут». Ця стійка використовується як допоміжна чи бойова. Найчастіше ця стійка є результатом виконання півкроку «Цофаного» із початкових стійок «Вой», «Мур». «ІЦнт», «Вежа», «Раменна» або «Вершник».

Іноді стійка «Кут» є результатом кроку «Приставного» із початкових стійок «Вой», «Мур», «Щит, або «Припадання» із початкових стійок «Вежа» або «Вершник».

На малюнку 7 зображено стійку «Вой». Це бойова стійка. Недоліком цієї стійки є обмежена діяльності задньої руки або ноги, перевагою ж — можливість легко відступати назад або вбік.

На малюнку 8 зображено стійку «ІЦит». Це боііова стійка. Недоліки стійки «Щит» подібні недолікам стійки «Вой. Але з неї легко цофатися назад і вбік. Та найголовнішою її перевагою є те, що вой змушує свого суперника виконувати тинки «Внутрішній» чи «Зов-

шішіій“, або стусанп «Джиган», «Дуган», «Тичок», тобто заздалегідь програмує його поведінку.

На малюнку 9 зображено стійку ..Хрест». Ця стійка є допоміжно*) при виконанні бойових кроків ..Вихиляє» або «Припадання». Із цієї стійки легко виконувати копняк ..Вихор». Недоліком стійки «Хрест» є нестійкість воя в мить нападу супротивника.

На малюнку 10 зображено стійку «Спас». Ця стійка є допоміжною при виконанні кроку «Вихиляє». Із цієї стійки легко виконувати копняки ..Лошак» або «Вихор». Недоліки — як і в стійці «Хрест».

Іноді стійки ..Хрест» і «Спас» використовують для заманювання супротивника і виклику нападу.

На малюнку 11 зображено стійку «Мур». Це бойова стійка. Найчастіше використовується при виконанні нападу. Недоліком цієї пшки є те, то з неї вою важко цофатися назад. Із стійки «Мур» найкраще робити кроки «Присувний», «Схресннй» або «Припадання».

На малюнку 12 зображено стійку «Вежа». Ця стійка використовується як бонова супроти декількох суперників або як допоміжна при виконанні бойових кроків. У цій стійці важко стримувати напад спереду чи ззаду. Найголовнішою перевагою цієї стійки є тс,

Техніха бойовою /спека

Мал. 13. ^ Мал. 14.

Ст. «Вершник».

Ст. «Ведмідь».

що вой має можливість провокувати свого суперника нанести прямий копняк чи стусан, тобто має змогу програмувати його поведінку. Із стійки «Вежа» легко робити кроки «Галоп». «Схресний», «Цофаний**, «Зальотний», «Присувний» та «Плетіночка».

На малюнку 13 зображено стійку «Вершник». Це бойова стійка. Стійка «Вершник** є результатом виконання кроку «Розкрок» із початкової стійки «Свічка**. У стійці «Вершник» легко стримувати тинки та бічні стусани. Переваги і недоліки, як і в стійці «Вежа».

На малюнку 14 зображено стійку «Ведмідь». Це бойова стійка Переваги і недоліки стійки «Ведмідь**, як і в стійці «Вежа». Із стійки «Ведмідь** легко виконувати кроки у різні напрямки.

Па малюнку 15 зображено стійку «Журавель». Ця стійка використовується як бойова чи допоміжна, зокрема у захисті і нападі.

На малюнку 16 зображена стійка «Колінна». Це допоміжна стійка. У двобої «Колінна» стійка використовується для підсідання під руки або високі копняки супротривника. Стійка «Колінна» часто використовується як ритуальна при виконанні молитви. Змінюється тільки положення рук (стуляються долоні).

&\жяШмжр І1и*ат

Мал. 17. Ст. «П’яткова**.

На малюнку 17 зображена стійка «П’яткова**. Цс допоміжна стійка Використовується як глибокий відхід, а також при виконанні підсікання «Серп».

На малюнку 18 зображено стійку «Ящур». Це допоміжна стійка, яка сприяє переходу в напад на нижню частину тіла суперника. Найчастіше стійку «Ящур» використовують при виконанні підсікання «Млин*.

Позиції

V бойовому Гопаку широко використовуються допоміжні положення тіла, які називаються позиціями. На малюнку 19 зображена позиція ..Жабка». Вона часто використовується для підсідання, також як вихідна позиція для виконання підбивань і підсікань суперника. Іноді позиція «Жабка» використовується дія стрибкового пересування.

На малюнку 20 зображена позиція «Собачка**. Найчастіше ця позиція виконується після того, як козак отримав несподіваного копняка чи стусана ззаду. Із позиції «Собачка» виконується багато різноманітних копняків у відповідь.

На малюнку 21 зображена позиція «Павучок». Вона часто викоптім я після падіння навзнак. У позиції «Павучок» легко пересуватись урізнобіч, окрім цього, із неї можна робити багато різноманітних копняків у відповідь.

Мал. 19. 11. «Жабка**.

Мал. 21. II. «Павучок**.

Мал. 20.

II. «Собачка**.

»

і

Ттях/і бши&о Гтажп

Бойові кроки

Рухова спадщина, залишена нашими славетними предками, надзвичайно велика. Чільне місце в ній припадає на різноманітні кроки. Кільканадцять сотень різноманітних кроків збереглось до сьогодні н широко використовується в українських народних танцях. Серед танцювальних кроків є дуже багато бойових. У даному розділі подається невеличка частка бойових кроків, яка задовільний» вимоги до вишколу початківців.

На малюнку 22 зображено техніку виконання кроку «Зальотний» із ночаткововї стійки «Свічка». Суть цього кроку полягає у зміщенні тіла вперед і прийнятті стійки «Мур». У давнину, якщо якийсь козак йшов таким кроком до дівчини і запрошував її до танцю, казали: «пішов на зальоти». Звідси й виникла назва. Бойовий крок «Зальотний» використовується для нападу.

Крок «Розкрок» — бойовий крок, призначений дія зміщення тіла вбік від напрямку нападу супротивника. Найчастіше «Розкрок» виконують при переході із вузьких стійок («Бон*. «Щит», «Мур») у широкі («Вежа», Вершник». .Ведмідь»). Іноді «Розкрок» переходить у крок «Галоп», але у всіх випадках переслідується одна мета — різко змістити всі вразливі місця від напрямку удару супротивника і на дати йому рикошетного спрямування. На малюнку 23 зображено техніку виконання кроку «Розкрок» із початкової стійки «Свічка».

Крок «Присувний» бойовий крок, який виконується :ч переходу із стійки «Мур” у стійку «Свічка». Крок «Приеувншг є склз-

99

Гу •-* -иччг ІЬімт

Мал. 23. Бойовий крок «Розкрок“.

Мал. 24. Бойовий крок «Присувний».

ловою кроку ..ііїлоп». а також широко використовується при переходах із широких стійок у вузькі. Головною метою виконання ціьго кроку < зміщення тіла вбік від напрямку нападу супротивника. На малюнку 24 зображено виконання «Присувного» кроку із початкової стійки «Мур» у вихідну «Свічка.

100

Мал. 25. Бойовий крок «СхресниЙ“.