Крок «Схресииі’ґ — бойовий крок, який використовують для злп-щення тіла вбік від напрямку нападу супротивника. На малюнку 25 зображено виконання «Схреснопґ як переходу із стійки «Раменна» у «Схресну“. Бойовий крок «Схресний» широко використовується у Гопаку для блискавичного зміщення тіла і зміни допоміжних стійок на бойові.

Крок «Доріжка» — бойовий крок, який використовується для зміщення тіла вбік від напрямку нападу супротивника. На малюнку 26 зображено спосіб виконання кроку «Доріжка»як різновид переходу із стійки «Раменна розкоса» у стійку’ «Кут». Крок «Доріжка’ часто використовується при переходах із вузьких стійок у широкі.

Мал. 27. Бойовий крок «Галоп».

Крок «Галоп» — бойовий крок, який використовується для блискавичного зміщення тіла вбік від напрямку нападу супротивника. На малюнку 27 зображено виконання кроку «Галоп» як різновид переходу із стійки «Раменна основна» у стійку «Свічка». Використання у бойовому Гопаку кроку «Галоп» дає можливість кружляти довкола суперника або закручувати його навколо себе.

Крок «Вихиляє» — бойовий крок, який використовується для зміщення тіла вбік від напрямку нападу супротивника. На малюнку 28 зображено виконання «Вихилясу» як переходу із стійки «Раменна основи а» у стійку ..Хрест». У двобоях «Вихиляє» найчастіше виконують як перехід із стійок «Мур», «Вой», «Щит», «Вершник», «Ведмідь», «Вежа» у стійку «Хрест». У вузьких стійках «Вихиляє“ виконується передньою ногою.

102

Техніка байт/вал Г’/паяа

Мал. 29. Бойовий крок «Плетіночка».

Крок «Пл стіночка» — бойовий крок, який виконується лдя зміщення тіла вбік від напрямку нападу супротивника. На малюнку 29 зображено виконання «Плетіночки» із початкової стійки «Свічка». Бойовий крок «Плетіночка» можна виконувати із різноманітних стійок, головне зберігати суть відходу вбік (із одночасним прокручуванням на носках стіп).

Крок «Мотузочка» — бойовий крок, який виконується дія зміщення тіла назад на одну стопу. Найчастіше крок «Мотузочка» виконується у поєднанні зі стусаном «Тузень» передньою рукою дія нанесення удару у відповідь. Бойовий крок «Мотузочка» можна виконувати з різноманітних стійок, головне зберігати суть кроку. На малюнку ЗО зображено виконання крок\’ «Мотузочка» із початкової стінки «Свічка».

Мал. ЗО. Боновий крок «Мотузочка4*.

103

Яшм&л

Мал. 31. Бойовий крок «Припадання**.

Крок «Припадання» — бойовий крок, який використовується для мііж-ня тіла назад-вбік від напрямку нападу супротивника. ІІай-астінк крок «Припадання0 виконується у поєднанні із стусаном Джигам» передньою рукою. Бойовий крок «Припадання1* внкону-тііся з різноманітних стійок, головне зберегти суть кроку — відій-н задньою ногою назад-вбік, тобто припасти на ту ногу, яка від-одить назад. На малюнку 31 зображено виконання кроку «ГІрипа-дння** із початкової стійки «Кут** у вихідну «Іак“.

Крок ..С трибунець** — бойовий крок, який використовується для наяду Найчастіше крок «Стрибунець** виконується у поєднанні з «Тузе-ями» передньою і задньою рукою. Крок «Стрибунець** виконується аплигом з постійним передуванням стінок «Мур“ — «Вершник**…

На мал. 32 зображено гопаківця у стійці «Мур**, який виконуючи аплиг переходить у стійку «Вершник**, одночасно виконуючи «Ту-ень“ передньою рукою, далі, наплиг з переходом у стійку «Мур“ дночасно виконуючи «Тузень“ задньою рукою, далі, наплиг із од-ючасним виконанням копняка в стрибку «Пістоль**.

Мил. 32. Варіаіп бойового кроку «Стрибунець**.

Мал. 33. Динаміка виконання бойового кроку «Цафаний44.

Бойовий крок «Цафаний44 — бойовий крок, який використовується для зміщення тіла назад від нападу супротивника. Найчастіше крок «Цафаний44 виконується у поєднанні із стусанами ЛузеніЛ «Джиган», «Дуган14, а також копняками, присядками та повзунцямн.

На малюнку 33 зображено виконання кроку «Цафаниіг у поєднанні із виконанням «Тузеня“.

Мал. 34.

Динаміка виконання бойового кроку ..Косар».

105

Крок ,.Косар“ — бойовий крок, що нагадує рух косаря. Використовується «Косар» для нападу на супротивника. Обов’язковою вимогою при виконанні кроку ..Косар“ є почергове зміщення тіла обабіч бонової лінії та обов’язковим акцентуванням ударної сили стусанів і копняків і напрямку до суперника.

На мал. 34 зображено виконання кроку «Косар“ у поєднанні з стусанами і задньою рукою.

Крок «Напад — бойовий крок, що дозволяє гопаківцю робити наплигом напад на суперника, максимально захистивши при цьому своє тіло від враження у відповідь.

На мал. 35 зображено динаміку виконання кроку «Напад*. Кожен на-плиг у момен вистрибу с\проводжується фіксацією тіла та иочерговою зміною збиваючих суперника ніг.

1І,і мал. 36 зображено фазу фіксації тіла під час виконання наплигу кроку ..Напад’ Вдале поєднання перепон ..(жак“ та «Лелека» з одночасним виконанням наплигу і фікса-ні» ю тіла у вистрибі за- «

бглнт.югь продуктив- Ліал. 36. ^ .

шпь папа :іV Вистриб і фаза фіксаци тіла

при виконанні кроку «Напад».

Тепака боимпяі Гамка

Мал. 37. Варіант нападу «Джиганом» у поєднанні з бойовим кроком «Напад14.

На мал. 37 зображено виконання кроку ..Напад» із миттєвим виконанням стусана «Джигам». Найчастіше такий варіант нападу ви-коирстовується у випадку, коли суперник, уникаючи враження робить невеликий відплиг назад.

На мал. 38 зображено бойовий крок «Напад» після чого миттєве виконання сув’язі «Джигаїґ + «Копняк». Подібний варіант прямолінійного нападу внкоирстовується у випадку, коли суперник встиг зробити великий відпли на відстань недосяжну лля враження «Джнганом», але достатню для враження копняком «Прямих штовхаючим».

Мал. 38. Варіант нападу «Джиган» + «Копняк прямий штовхаючий» у поєднанні з бойовим кроком «Напад».

107

С. — б’є «май гері“.

К. робить відплиг, перепону «Шлюз“, крок «Напад11, «Джигаїґ.

С. захищається від «Джигана“.

К. вража» С. копняком «Прямим штовхаючим».

108

Мал. 39. Варіант виконання прямолінійного нападу «Джиіаи» + «Копняк».

Т*п,іг/, йг.ч»’. ‘ Г’лта

К. — робить крок .Напад».

С. — відстрибує назад К. — копає суперника в сонячне сплетіння і добиває -Стрімляком*.

ІОУ

Мал. 40. Варіант виконання прямолінійного нападу

«Копняк*4 + «Джиган“ з використанням бойового кроку «Напад44.

Мал. 41.

Варіант виконання прямолінійного нападу «Копняк» + «Стрімляк» з використанням бойового кроку «Напад».

і

ЛМРпідіШ

Пнілт

!!.: \мл іО зображено динаміку виконання прямолінійного папа-Копняк ..Джигам» після кроку ..Напад11. Такий варіант папа-:• .орієнтований на відволікання уваги суперника від акцентованого стусана.

К. робить крок «Напад».

( відстрибує і наносить «гіяку цукі“.

К. відбиває напад суперника

перепоною «їжак» і частує в щелепу «Джигаиом».

Мал. \’1. Варіант нападу і використання бойовою кроку «Напад».

10

//

Техніка боймоіо Г’гпом

К. — робить крок «Напад».

С. — втікає вбік від бойової лінії.

К. — робить копняк «Лошак»

і добиває суперника «Ду саном»

Мал. 43. Варіант використання кроку ..Напад»

в разі втечі суперника вбік віт бойової лінії.

III

Деподьчкр Ниьт

К. робить крок «Напад**.

С. втікає вбік від бойової лінії.

К робить копняк «Бічний зростачий»

«Лжиган**.

Мал. Варіант використання кроку «І1аиад“

в разі втечі суперника вбік від бойової лінії.

С. — -6’е ноко гері“.

К. — робить вілплиг.

крок «Напад». «Дупш» і частує С. коліном

Мал. 45. Варіант використання кроку «Напад» після відплигу.

пз

(к\гш*ічир Палат

і

— робить крок «Напад41.

— втікає назад-вбік і зразу атакує копняком «ііоко гері“.

— робить затулу «Рам’я», копняка «Вихор», «Тузеиь».

Мил. 46. Варіант використання кроку «Напад»

и разі втечі суперника назад-вбік.

<14

Техніка бойового [опока

Стрибки

Велика інтенсивність рухових комбінацій та переміщень піл час ведення двобою дуже часто змушує гопаківців використовувати стрибки. У «Бойовому Гопаку є три види стрибків — це налляти, відплиги і човники. Використовують стрибки для уникнення нападу, як переходи зі стійки в стійку, а також як початкові або кінцеві рухи на початку або після виконання бойових кроків.

Наплиг

Наплиг — це різновид стрибка, то використовується для здійснення нападу. Найчастіше наплиг виконується із високих бойових стійок.

як наприклад: «Вой“, «Щит», «Мур“. Наплиг виконують (відносно бойової лінії) прямолінійно, під кутом 45% та вбік від лінії нападу.

С. — готується до нападу.

К. — робить наплиг із одночасним виконанням ЛузєшГ.

Мал. 47.

Напрямки Мал. 48. Варіант використання

виконання наплигів. прямолінійного наплкгу.

ікж* чімир ЇЇиинп

К. — робить нанлиг

із одночасним виконанням перепони «їжак», розвертаючись на 360% довкола осі свого тіла, завдає супернику копняк ..Лошак».

И 6

Мал. 49. Варіант використання нанлигу під кутом 45% відносно лінії нападу.

~ нападає копняком

«Прямим штовхаючим».

К. — кобпть нанлнг вбік-вперед.

одночасно виконуючи перепони «їжак» та «Лелека11 та частує суперника «Тинком зовнішнім“.

Мал. 50. Варіант використання під кутом 45% відносно бойово

наплмгу

і лінії.

нападає «Тузенем*. робить иаплиг вбік-вперед, одночасно виконуючи перепону «їжак» і частує суперника «Тинком зовнішнім».

М»л. 51. Варіант використання наплигу під кутом 45% відносно бойової лінії.

С. — готується до нападу.

К. — робить наплнг вбік

і розвертаючись на 360% зустрічає суперника копняком «Вихор*.

Мал, 52.

Варіант використання наплигу воік.

1(9

І^*тЮМНР Гіилат

Відплиги

Відплигн цс різновид стибка, який використовусться для \ никнення нападу суперника. Відплиги виконують: назад, назад-вбік під кутом 45% та вбік від лінії нападу.

На малюнку 53 зображено напрямки відплигів.

Мал. 53.

Напрямки виконання відплигів.

нападає стусаном «Тузснь“. робить відплиг назад і частує суперника, одночасно, копняком і «Тузеием».

Мал. 54.

Варіант використання віднлигу назад.

і 20

с.

к.

Мал. 55. Варіант використання

відшиту назад.

12!

Мал. 56. Варіант використання відплигу назад-вбік.

22

— нападає стусаном «Тузень».

К. — робить відплиг назад-вбік

і частує суперника копняком «Прямим штовхаючим».

-*

Мал. 57. Варіант використання відплигу назад-вбік.

С нападає копняком

..Прямим зростаючим». К робить відплиг вбік і частує суперника стусаном «Джиган».

т

Мал. 58. Варіант використання відплигу вбік

с.

к.

нападає стусаном «Тузень» робить відплиг вбік і частує суперника стусаном ‘.Дуган».

Мал. 59. Варіант використання відплату вбік.

С. — нападає копняком

«Прямим зростаючим44.

К — робить підплиг вбік

і частує суперника копняком «Бічним штовхаю1 шм“.

126

Мал. 60. Варіант використання відплнгу вбік.

Тата 6$Ятп> [патл

Човники

Човники — ЦС різновид стрибкової техніки. ЩО поєднує у Собі наплети із відплигами. Використовується для розсмикування супер-пика і натягування ііого на акцентовані стусани та копняки.

Схема виконання човників зображена на малюнку 61.

До техніки нападу у Гопаку відносять стійки та кроки у поєднанні із стусанами (ударами руками), копняками (ударами ногами), підсіканнями та захисними рухами.

Стусани, копняки та підсікання виконують частинами кінцівок, які називають ударними площинами.

В ударах ногою використовують: — стопу (підошва, п’ятка, площина під пальцями, ребро стопи, верхня та внутрішня частини);

— гомілку (передня, бічна, внутрішня та задня частини):

— коліно та стегно.

В ударах рукою використовують:

— долоню (відкриту та закриту);

— передпліччя (верхня, нижня, зовнішня та внутрішня частини):

— лікоть (передня та задня площини);

— плече та рамено.

Найбільшу кількість ударних площин на руці містить долоня.

Ударна площина чикульники найчастіше застосовується у двобої голіруч, тому потребує особливої уваги при вивченні. Перш за все необхідно навчитись правильно складати долоню у кулак. Необхідно знати, якою частиною чикульників кулака можна наносити стусан.

127

іїипЬ чир Ичгат

Мал. 62. Ударні площини долоні та кулака.

1 — ударна площина «крижень».

2 — ударна площина «ляпас».

3 — ударна площина «злнг».

4 — ударна площина «сікач».

5 — ударна площина «чикульники».

6 — ударна площина «гупай».

7 — ударна площина «тумак».

8 — ударна площина «зап’ясток».

9 — ударна площина «дріль»

10 — ударна площина «штрик».

Ударною площиною передньої частини кулака є чикульники вказівною та середнього пальців. Кістки цих пальців здатні витримувати велике навантаження, а кістки безіменного та мізинця слабші і легко ламаються. Тому зміщення ударної площини у сторону мізинця небажене. Ударну площину чикульники зображено на малюнку 64.

Мал. 63. Мал. 64.

Послідовність складання Ударна площина «чикульники».

долоні у кулак.

Ударні площини руки повинні бути сильними та загартованими. Удари иелідготованими площинами робити небезпечно. Існують спеціальні системи гартування, але опис їх ми почнемо у наступній книзі.