головний суддя змагань і одночасно голова Головної Судової Колегії, заступник головного судді змагань, головний секретар змагань, заступник Візира із питань реклами змагань та популяризації боротьби Гопак, суддя-інформатор, суддя-хроиометрист. суддя при учасникові, суддя, відповідальний за вручення нагород, суддя, який вирішує спірні питання, суддя, який забезпечує рекламу Гопака в місці проведення змагань, освітлення, озвучення, продаж квитків і т. гі. суддя, який забезпечує нормальне функціонування всіх необхідних для змагань приміщень, пристроїв та допоміжних засобів.

12. Головний лікар змагань.

13. Чотовий — судця, який очолює чоту суддів-рахівників

під час проведення змагів «Однотан» і «Тан-двобій“.

14. Ройовий — суддя, який очолює рій суддів-рахівників

під час проведення змагів «Забава», «Борня» та «Герць».

15. Годій — суддя у 3матовому Колі.

2. Війтовий —

3. Візир —

4. Возний —

5. Говірняк —

6. Годиняр —

7. Ведар —

8. Вініловий —

9. Спірник —

10. Розпорядник —

11. Управитель —

Війт

Війт, як правило, є найбільш досвідчений із суддів. Він очолює роботу Головної Судової Колегії. Війт керує ходом змагань. Від керівних здібностей Війта, його об’єктивності, принциповості, витриманості та зваженості дій залежить успіх проведення змагань.

Всю свою роботу Війт проводить у тісній взаємодії із організаторами змагань, котрі зобов’язані сприяти виконанню його наказів.

У иередзмагальний період Війт вивчає Положення про змагання, складає розклад змагань но днях і гю годинах, розробляє вказівки суддям та організаторам щодо обладнання місця змагань.

Після створення Головної Судової Колегії Війт разом із її членами комплектує штат необхідних для змагань суддів. По закінченні комплектації Війт проводить загальні збори всіх суддів, на яких він ознайомлює їх із Положенням про змагання, розподіляє між ними обов’язки, уточнює єдине тлумачення окремих пунктів правил. На цих же зборах призначається комісія, яка повинна провести зважування всіх змагун’ш. Також висуваються і затверджуються кандидатури на посади Ройових та Чотових суддів. Кількість суддів у чоті чи рою визначає Головна Судовії Колегія, виходячи із Положення про змаган-

284

Правим пі’лс&’нчя

ня, та в залежності від програми змагань, графіку їх проведення, кількості Змаговнх Кіл і учасників у кожному різновиді змагу. Для забезпечення кваліфікованого суддівства кожного змагу необхідно рівномірно розподілити по чотах та роях найбільш досвідчених суддів.

У переддень змагань Війт проводить загальні збори організаторів змагань, суддів, представників шкіл, учителів та змагунів, на яких уточнює всі організаційні питання.

У перший день змагань Війт контролює роботу комісії зважування та жеребкування.

Під час змагань Війт спостерігає за ходом змагів. роботою чаг та роїв суддів, а також допоміжних служб і організаторів.

Якщо під час змагань виникла потреба внести зміни у розклад змагань, то Війт має право це зробити.

Війт мас право заборонити змагуну брати надалі участь у змаганнях, якщо він порушив правила змагань із Гопака.

Війт має право усунути від виконання обов’язків суддів та представників шкіл, які скоїли брутальні вчинки, порушили правіша змагань або неспроможні виконувати покладені на них обов’язки.

Війт має право відмінити рішення будь-якого судді, якщо він переконаний у тому, що рішення цього судді неправдиво відтворює дійсність.

Війт має право назначити новий змаг, якщо, на його думку, ма

ло місце порушення правил, упереджена оцінка дій одного із змагунів або інші перешкоди, які вплинули на оцінки дій учасників.

Весь персонал, який обслуговує дані змагання, повинен безсуперечно виконувати накази Війта змагань. Це стосується представників шкіл і учасників змагань.

Після закінчення змагань Війт зобов’язаний у триденний термін

подати організаторам змагань письмовий звіт про проведені змагання. Звіт Війта змагань повинен містити наступні розділи:

1. Назва змагань.

2. Назва організації, яка проводила змагання.

3. Місце і дата проведення змагань.

4. Кількість шкіл бойового Гопака і змагунів від них.

5. Кількість змагунів, які підвищили свій мистецький рівень (рівень майстерності).

6. Стан місця змагань перед, під час і після закінчення їхнього

проведення.

7. Чи виникали під час змагань суперечки? Якщо виникали.

то з яких причин.

8. Чи мали місце важкі пошкодження тіла? Якщо мали, то з яких причин і як покарані винуватці.

9. Назви шкіл бойового Гопака, які заняли перших сім місць.

10. Прізвища змагунів. які заняли перших сім місць у особистій першості.

285

Володимир ІІимт

11. Відомості про рівень технічних знань змагунів.

12. Кількість глядачів і служб, які їх обслуговували (працівники

гардеробів, буфетів, і т.п.).

13. Висновки і побажання.

Звіт Війта повинен подаватись разом із повним списком суддів, де розписані посади, які вони займали, і дано аналіз роботи кожного судді зокрема. Звіт про проведені змагання Війт надсилає у організацію регіону, у якому проводились змагання, та у Всеукраїнську асоціацію суддів із Гопака.

Війтовий

Для більш якісного, швидкого і чіткого проведення змагань, на допомогу Війту змагань призначається Війтовий, котрий безпосередньо підпорядковується Війту і працює під його керівництвом. На час відсутності Війта Війтовий може користуватися його правами на дорученій ділянці роботи.

Війтовий зобов’язаний разом із організаторами змагань розробити і укомлектувати необхідний штат суддів. Війтовий відповідальний за прийняття суддів, розрахунки із ними та відправку їх, якщо вони приїхали із інших міст.

Війтовий розподіляє чоти і рої суддів по відповідних ділянках роботи, складає розклад їхньої роботи. Війтовий контролює роботу чот і роїв суддів і вносить необхідні зміни в їх переміщення під час змагань.

Після закінчення змагань Війтовий складає характеристики роботи суддів і подає їх Війту для звітування.

г І 1 *•

Війтовий разом із представниками організаторів змагань перевіряє наявність необхідних для змагань приміщень (гардеробів, залів для нроруху, душових, кімнат для відпочинку змагунів, кімнат дія суддів і представників шкіл, їдалень, буфетів тощо), різноманітних пристроїв та Змагових Кіл.

Війтовий контролює забезпечення місця змагання гучномовцями, мікрофонами, електронними табло та іншими допоміжними засобами. Після чого складає звіт но результатах проведеної ним роботи і подає його Війту.

Війтовий керує відкриттям та закриттям змагань. Бере участь у віншуванні змагунів.

Війтовий призначає із складу суддів відповідального за забезпечення представників преси необхідними відомостями про хід змагань та їхнє завершення.

Візир

Візир керує роботою секретаріату. Робота Візира починається із підготування достатньої кількості документів, необхідних для проведення змагань (розклади змагань із всіх різновидів боротьби 1о-иак, Оцінкові картки змагуна, і т. п.).

2Ж>

Проеи.іа прг*г’»іня мнлт

Візир приймає заявки на участь у змаганнях. Проводить жеребкування, консультує і контролює роботу Чотових та ройових суддів.

Під час зважування Візир фіксує ваг,- змагуна у його Оцінковій картці, записує його номер по жеребкуванню.

Візир складає розклад змагів. Розподіляє змагунів по вагових категоріях. Спираючись на програму змагань. Візир’ розподіляє змагунів по техніко-тактичних різновидах змагів. рівнях майстерності, вікових групах та вагових категоріях. Розклад змагів. складений Візиром, затверджується Війтом, розмножується і доводиться до відома суддів, представників шкіл і організаторів змагань.

Візир заготовляє на кожну пару змагунів необхідну кількість Оцінкових карток і передає їх Чотовим та Ройовим суддям.

Візир зобов’язаний приймати від Чотових і Ройових суддів звіти про змаги. Згідно цих звітів Візир фіксує результати змагів і заносить їх у свій звіт. У загальний звіт про змагання Візир заносить відомості про узгодженість дій Чотового. Ройового, бічних і долових суддів-рахівників та Годія і робить відповідний аналіз їхніх дій.

Візир зобов’язаний тісно співпрацювати із Возним і Говірником.

Візир змагань має право візувати своїм підписом результати змагів і заносити їх у кваліфікаційну картку змагуна, а також видавати довідки про участь у змаганнях і досягнуті в них результати.

Візир зобов’язаний підготувати для Вінілового розклад нагороджень змагунів, їхніх вчителів та шкіл, якщо це передбачено у положенні про змагання. Візир допомагає при врученні нагород.

Візир відповідає за правильність складання звітів та розкладів, які він складав.

Возний

Для покращення рекламно-технічної роботи Візира йому надається помічник в особі Возного.

Возний повинен забезпечити на змаганнях роботу друкарки, художника, помножувальної апаратури.

Возний зобов’язаний проводити потужну рекламно-агітаційну роботу, як напередодні змагань, так і під час їхнього проведення. Його завдання підвищити зацікавленість до змагань із Гопака у широких масах населення України та за її межами. Для цього Возний повинен проводити конкурси на кращі радіо або телепередачі про Гопак: організовувати конкурси на кращий плакат, рекламуючий боротьбу Гопак; зацікавлювати телебачення до відзнімання короткометражних фільмів про Гопак, а також до трансляції змагань із Гопака на телебаченні. Крім цього, Возний на правах заступника Війта зобов’язаний разом із організаторами змагань створювати і запроваджувати у життя розважально-спортивні програми, головною віссю яких мас бути Гопак (танок, двооій, пісня тощо), а також організовувати конкурси на знання української бойової термінології. Напередодні змагань Возний повинен організовувати виїзні показові програми про Гопак у районах, межуючих із місцем проведення змагань.

Вак*ди.*щ> Пилат_________

Говірних

Піл час проведення змагань із Гопака в обов’язки Говірника входить оголошення оцінок і балів, набраних змагунами у двобою, а також після закінчення змагу. Говірних повинен узгоджувати свої дії із Чотовим і Ройовим суддями і за їх наказами оголошувати переможців.

ІЬвірник у передзмагальннГі період повинен ознайомитися із характеристиками змагунів, щоб під час змагу або у перервах між двобоями оголошувати заслуги даних воїв, кількість перемог та поразок, вік, вагу і т. п.

ІЬвірник зобов’язаний мати розклад виступів змагунів і згідно нього запрошувати їх у Змагове Коло. Якщо у розкладі змагань відбуваються зміни, то Війтовий повинен повідомити про це Говірника.

Для нормальної роботи Говірника організатори змагань повинні забезпечити його зв’язком із радіо і телемережею, а у місці змагань необхідною кількістю мікрофонів, гучномовців, телефонів, електронних табло, а також обслуговуючим персоналом, який повинен слідкувати за безперервною роботою всіх засобів інформації.

Говірних зобов’язаний записувати результати змагів у картки результатів змагів. Всі змагп мають бути записані у тій послідовності, у якій вони відбувались.

ІЬвірник у своїй роботі повинен керуватись настановами Возного і сприяти популяризації Гопака.

Перед початком віншування ІЬвірник зобов’язаний узгодити свої дії із Вініловим. Опрацювати святкові тексти промов, які повинні звучати згідно розкладу нагороджень змагунів.

При потребі ІЬвірник має право комплектувати штат необхідних йому працівників, попередньо узгодивши це питання із організаторами змагань.

Годиняр

Суддя-Годиняр розпочинає відлік часу і слідкує за дотриманням тривалості змагу і кожного двобою зокрема. Годиняр зобов’язаний тісно співпрацювати із Чотовим долових суддів-рахівників та Го-дієм. Під час змагів «Однотани і «Тан-двобій“ Годиняр розпочинає відлік часу після відповідного наказу Чотового. Під час змагів «Забава», «Борня» та «Герць» Годиняр розпочинає відлік часу після відповідного наказу Годія. Годиняр повинен зупинити відлік часу, якщо Іодій подав йому наказ «Час!» і продовжити після наказу «Почали!». Годиняр повинен вести відлік часу як цього вимагають правила змагань із Гопака. Коли закінчується час змагу або двобою, Годиняр повідомляє про не Чотового або Годія вмиканням червоного ліхтаря Ліхтар повинен знаходитись на столі долових суддів-рахівників. Після сигналу Годиняра Чотовий або Іодій подають сигнал змагу* нам про закінчення змагу або двобою. Під час перерви на столі Іо-диняра повинна горіти жовта жарівка, а під час двобою зелена.

__________________Правша протдоаа мавша

Ведар

Ведар зобов’язаний слідкувати за тим, щоб змагуни входили у Змагове Коло у такій послідовності, у якій вони записані у розкладі змагань. Ведар попереджує змагунів про вихід і разом із Вірником супроводжує їх до Змагового Кола. Ведар перевіряє, чи вбрання змагунів відповідає вимогам правил.

Вініловий

Віншовий відповідає за вручення нагород переможцям змагань. Віишовий зобов’язаний разом із організаторами змагань завчасно підготувати необхідну кількість дипломів, медалей, призів, грошових премій і т. п. Віншовий узгоджує свої дії із Візиром та Говір-ником. В обов’язки Війтового входить складання розкладу віншування. Перед початком віншування Вініловий збирає переможців, знайомить їх із розкладом виходу для нагородження. Сам особисто, або при допомозі помічників, виводить переможців на місце їхнього віншування.

Спірний

Суддя-Спірник присутній на змаганнях, але не втручається у роботу суддів-рахівників під час проведення змагів. Проте, після закінчення змагу, якщо від представника школи є скарга. Спірних розглядає її і виносить по ній своє вирішальне слово.

Якщо змагання із Гопака великомасштабні, то Спірних має право збільшити кількість спостерігачів до п’яти осіб, а також користуватися послугами оператора відеозйомок.

Всі дії стосовно збільшення штату спостерігачів Спірних повинен узгоджувати із Війтом та організаторами змагань.

Розпорядник

Розпорядник є заступником Війта з питань дотримання і вико* иання розкладу проведення змагань. Якщо у розклад необхідно внести зміни, розпорядник терміново їх робить.

Розпорядник бере безпосередню участь у організації харчування змагунів на місці проведення змагань.

Розпорядник перевіряє наявність і придатність необхідних .гтя змагів допоміжних засобів.

Разом із Возним Розпорядник організовує рекламу Гопака.

Разом із Говірником та представником організаторів змагань Розпорядник перевіряє озвучення місця змагів і відповідає за ного ефективну роботу.

Разом із представником організаторів змагань Розпорядник перевіряє освітлення місця проведення змагань, залу глядачів та Змагового Каті