В. І. Соболь

БІОЛОГІЯ

Підручник для 7 класу
загальноосвітніх навчальних закладів

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

Кам’янець-Подільський
ЕЛ «Абетка»

Гїї 2015

ББК 28.6я721
С54

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.07.2015 р. № 777)

видано за рахунок державних коштів. продаж заборонено

Соболь В. І.

С54 Біологія : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Валерій Соболь. — Кам’янець-Подільський : Абетка, 2015. — 288 с. : іл.

ISBN 978-966-682-371-0.

ББК 28.6я721

image2

© Соболь В. І., 2015
© Видавництво «Абетка», 2015
© Видавництво «Абетка», оригінал-макет, 2015

ISBN 978-966-682-371-0

ЗМІСТ

Як працювати з підручником? 5

Вступ

§ 1. Тварини та їхні особливості 7

§ 2. Тварини та їхня життєдіяльність 11

§ 3. Тварини та їхня будова 15

§ 4. Основні відмінності тварин від рослин та грибів 19

Узагальнення теми «ВСТУП» 23

Самоконтроль знань 24

Тема 1. РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

§ 5. Тварини, їхня класифікація та значення 25

§ 6. Тварини, їхня різноманітність та поширення 29

§ 7. Кишковопорожнинні, їхні особливості й середовище існування 33

§ 8. Жалкі, їхня різноманітність та значення 37

§ 9. Кільчасті черви, особливості їхньої будови 41

§ 10. Кільчасті черви, особливості їхньої життєдіяльності й поширення ….45

§ 11. Кільчасті черви, їхня різноманітність та значення 49

§ 12. Членистоногі, їхні особливості й різноманітність 53

§ 13. Ракоподібні, їхні особливості 57

§ 14. Ракоподібні, їхня різноманітність та значення 61

§ 15. Павукоподібні, їхні особливості 65

§ 16. Павукоподібні, їхня різноманітність та значення 69

§ 17. Комахи, особливості їхньої будови. Практична робота № 1.

Виявлення прикладів пристосувань до способу життя у комах 73

§ 18. Комахи, особливості їхнього способу життя 77

§ 19. Комахи, їхня різноманітність та значення 81

§ 20. Молюски, їхні особливості 87

§ 21. Молюски, їхня різноманітність та значення 91

§ 22. Паразитичні безхребетні тварини 96

§ 23. Хордові, їхні особливості та різноманітність 100

§ 24. Риби, їхні особливості 104

§ 25. Риби, їхня різноманітність та значення 108

§ 26. Амфібії, їхні особливості 113

§ 27. Амфібії, їхня різноманітність та значення 117

§ 28. Рептилії, їхні особливості 121

§ 29. Рептилії, їхня різноманітність та значення 125

§ 30. Птахи, їхні особливості 129

§ 31. Птахи, їхнє розмноження, різноманітність та значення.

Практична робота № 2. Виявлення прикладів пристосувань

до способу життя у різних птахів 133

§ 32. Ссавці, їхні особливості 138

§ 33. Ссавці, їхня різноманітність та значення 142

Узагальнення теми «РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН».

Практична робота № 3. Визначення особливостей зовнішньої будови хребетних тварин у зв’язку з пристосуванням до різних

умов існування 146

Самоконтроль знань 148

І

3

тема 2. Процеси жиГГєдІЯЛьнОСП тВАрин

§ 34. Живлення тварин 149

§ 35. Травлення тварин 153

§ 36. Дихання тварин 157

§ 37. Транспорт речовин у тварин. Практична робота № 4.

Порівняння будови кровоносної системи хребетних тварин 161

§ 38. Виділення у тварин 165

§ 39. Опора тварини. Практична робота № 5. Порівняння будови

скелетів хребетних тварин 169

§ 40. Рух тварин 173

§ 41. Покриви тіла тварин 177

§ 42. Подразливість тварин 181

§ 43. Регуляція функцій тварин. Нервова система.

Практична робота № 6. Порівняння будови головного мозку

хребетних тварин 185

§ 44. Розмноження тварин 189

§ 45. Індивідуальний розвиток тварин 193

§ 46. Тривалість життя, ріст тварин 197

Узагальнення теми «ПРОЦЕСИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ТВАРИН» 201

Самоконтроль знань 202

тема 3. ПОВЕдінКА тВАрин

§ 47. Поведінка тварин 203

§ 48. Поведінкові реакції тварин. Практична робота № 7.

Визначення форм поведінки тварин 207

§ 49. Вроджена поведінка тварин 211

§ 50. Набута поведінка тварин 215

§ 51. Елементарна розумова діяльність тварин 219

§ 52. Індивідуальна поведінка тварин 223

§ 53. Репродуктивна поведінка тварин 227

§ 54. Соціальна поведінка тварин 231

§ 55. Територіальна поведінка тварин 235

§ 56. Еволюція поведінки тварин 239

Узагальнення теми «ПОВЕДІНКА ТВАРИН» 243

Самоконтроль знань 244

тема 4. Організми і СЕрЕдОВищЕ існування

§ 57. Організми і середовище існування 245

§ 58. Організми та чинники неживої природи 249

§ 59. Організми та чинники живої природи 253

§ 60. Організми й екосистеми 258

§ 61. Вплив людини та її діяльності на організми 262

§ 62. Охорона природи 266

Узагальнення теми «ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ» 271

Самоконтроль знань 272

Узагальнення курсу 273

Словник основних понять 279

Додатки 284